Historia

Określ, jaką rolę w polityce Rzeczypospolitej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia
 • Sejm  - w Polsce XV - XVIII wieku (od 1492/93 roku) stanowił najwyższą reprezentację społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z trzech stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej. Po unii lubelskiej (od 1569 roku) w jego skład wchodzili także reprezentanci Litwy. Od 1573 roku sejm dzielił się na zwyczajny (6-tygodniowy) i nadzwyczajny (2-3 tygodniowy). Na mocy artykułów henrykowskich monarchowie musieli zwoływać sejmy zwyczajne najrzadziej raz na 2 lata, a sejmy nadzwyczajne w razie potrzeby. Obradom senatu przewodniczył król, obradom izby poselskiej marszałek sejmu. Przez większą część obrad izby pracowały oddzielnie, łącząc się jedynie na początku, kiedy posłowie wysłuchiwali tzw. propozycji od tronu (programu obrad) i opinii senatorów (tzw. wota) oraz na końcu, kiedy wspólnie uchwalano przygotowane teksty konstytucji sejmowych. Sejm posiadał władzę ustawowawczą i władzę podatkową, kontrolował króla, skarb i urzędników, zwoływał pospolite ruszenie, powoływał wojska zaciężne, miał wpływ na politykę zagraniczną - wypowiadał wojnę, zawierał pokoje, przyjmował posłów. Nadawał także szlachectwo, posiadał prawo łaski. 
 • Sejmiki - w Polsce od XIV wieku stanowiły regionalne zgromadzenie szlachty początkowo decydującej o podatkach, a od 1454 roku także o pospolitym ruszeniu. Po 1493 roku na sejmikach wybierano posłów na sejm walny, kandydatów na urzędy ziemskie i grodzkie, a następnie deputatów do Trybunału Koronnego. Ze względu na cel obrad wyróżniano 5 rodzajów sejmików. Sejmiki przedsejmowe zajmowały się wyborem posłów. Sejmiki deputackie wybierały deputatów do Trybunału. Sejmiki elekcyjne wybierały 4 kandydatów na urząd grodzki i ziemski. Odbywały się także sejmiki relacyjne - posejmowe oraz królewskie, które zwoływał król w ściśle określonej sprawie.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie