Oceń, czy strąci się osad siarczanu(VI) wapnia 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) wapnia wynosi:

`K_(SO)=6,26*10^(-5)`

Rozpad na jony siarczanu(VI) wapnia:

`CaSO_4->Ca^(2+)+SO_4^(2-)`

Wyrażenie na iloczyn stężeń jonów:

`K=[Ca^(2+)]*[SO_4^(2-)]`

Równanie reakcji:

`CaCl_2+Na_2SO_4->CaSO_4+2NaCl`

W zadaniu mieszamy `100cm^3=0,1dm^3` chlorku wapnia o stężeniu `0,01(mol)/(dm^3)` i `150cm^3=0,15dm^3` siarczanu(VI) sodu o stężeniu `0,01(mol)/(dm^3)` .

Łączna objętość roztworu wynosiła więc:

`V=100cm^3+150cm^3=250cm^3=0,25dm^3`

Obliczmy nowe stężenia `CaCl_2\ i\ NaSO_4`

Roztwór `CaCl_2` :

`1dm^3----0,01mol`

`0,1dm^3----n_CaCl_2`

`n_(CaCl_2)=0,001mol`

Równanie reakcji dysocjacji chlorku wapnia:

`CaCl_2stackrel(H_2O)harr Ca^(2+)+2Cl^-`

z 1 mola CaCl_2 powstaje 1 mol kationów wapnia, więc 

`n_(Ca^(2+))=0,001mol`

`[Ca^(2+)]=(n_(Ca^(2+)))/V=(0,001mol)/(0,25dm^3)=0,004(mol)/(dm^3)`

Roztwór `Na_2SO_4` :

`1dm^3----0,01mol`

`0,15dm^3----n_(Na_2SO_4)`

`n_(Na_2SO_4)=(0,15dm^3*0,01mol)/(1dm^3)=0,0015mol`

Równanie reakcji dysocjacji siarczanu(VI) sodu:

`Na_2SO_4stackrel(H_2O)harr 2Na^(+)+SO_4^(2-)`

Z 1 mola `Na_2SO_4` powstaje 1 mol anionów siarczanowych(VI), więc

`n_(SO_4^(2-))=0,0015mol`

`[SO_4^(2-)]=(n_(SO_4^(2-)))/V=(0,0015mol)/(0,25dm^3)=0,006(mol)/(dm^3)`

Podstawiamy obliczone wartości do wyrażenia:

`K=[Ca^(2+)]*[SO_4^(2-)]`

`K=0,004*0,0060=0,00024=2,4*10^(-5)`

Z treści zadania: `K_(SO)=6,26*10^(-5)`

`K_(SO)>K`

Osad nie strąci się.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

06-10-2017
Dziękuję :)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie