Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Z wodnego roztworu chlorki magnezu MgCl2 strącono 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że masa strąconego chlorku srebra wynosiła 0,7125g.

Załóżmy, że odczynnikuem strącającym był azotan(V) srebra i zapiszmy równanie takiej reakcji:

`MgCl_2+2AgNO_3->2AgCldarr+Mg(NO_3)_2`

Z powyższego rownania wynika, że z 1 mola chlorku magnezy powstają 2 mole chlorku srebra.

Znając masę molową chlorku magnezu obliczmy jaką liczbę moli stanowi wytrącony osad:

`M_(AgCl)=M_(Ag)+M_(Cl)=108g/(mol)+35,5g/(mol)=143,5g/(mol)`

`143g----1mol`

`0,7125g----n_(AgCl)`

`n_(AgCl)=(0,7125g*1mol)/(143g)=0,005mol`

Liczba moli kationów magnezu będzie 2 razy mniejsza niż liczba moli powstałego chlorku srebra, zatem:

`n_(Mg^+)=0,005mol:2=0,0025mol`

Z treści zadania wiemy, że do roztworu zawierającego kationy magnezy dodano fosforany(V) amonu, a w wyniku reakcji powstał związek o wzorze `Mg_2P_2O_7`

W 1 molu `Mg_2P_2O_7` znajdują się dwa atomy magnezu, zatem stosunek molowy kationów magnezu do powstalego związku będzie wynosił 1:2.

więc

`n_(Mg_2P_2O_7)=n_(Mg^+):2=0,0025mol:2=0,00125mol`

Znając masę molową `Mg_2P_2O_7` obliczmy masę wytrąconego osadu:

`M_(Mg_2P_2O_7)=2*M_(Mg)+2*M_P+7*M_O=2*24g/(mol)+2*31g/(mol)+7*16g/(mol)=222g/(mol)`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1mol----222g`

`0,00125mol----m_(Mg_2P_2O_7)`

`m_(Mg_2P_2O_7)=(0,00125mol*222g)/(1mol)=0,2775g`

 

Odp. W wyniku przeprowadzonych reakcji otrzymano 0,2775g