Długości dwóch wahadeł różnią się od siebie o 24 cm. Oblicz długość... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`t=5\ s` 

`n_2=2n_1` 

`Deltal=24\ cm=0,24\ m` 

 

Wiemy, że okres drgań możemy przedstawić jako stosunek czasu, w którym drga do ilości wykonanych drgań:

`T=t/n`  

Wiemy również, że okres drgań wahadła możemy przedstawić jako:

`T=2pi sqrt(l/g)` 

Wówczas porównując oba wzory wyznaczymy wzór na długość wahadła:

` 2pi sqrt(l/g) = t/n`  

Podnosimy do kwadratu:

`4pi^2 l/(g) = t^2/n^2 \ \ \ \ \ |*g ` 

`4pi^2l = (t^2 g)/n^2 \ \ \ \ \ |:4pi^2` 

`l = (t^2 g)/(4pi^2n^2)` 

Wiemy, że czas drgań wahadeł jest dla obu taki sam, możemy zatem zapisać, że:

`l_1= (t^2 g)/(4pi^2 n_1^2)\ \ \ "oraz"\ \ \ l_2= (t^2 g)/(4pi^2 n_2^2)`  

Obliczmy teraz stosunek pierwszego wahadła do drugiego:

`l_1/l_2 = ( (t^2 g)/(4pi^2 n_1^2))/( (t^2 g)/(4pi^2 n_2^2)) `   

`l_1/l_2 = (t^2 g)/(4pi^2 n_1^2) * (4pi^2 n_2^2)/(t^2 g)` 

`l_1/l_2 = strike(t^2 g)/(strike(4pi^2) n_1^2) * (strike(4pi^2) n_2^2)/strike(t^2 g)` 

`l_1/l_2 = (n_2^2) / (n_1^2)` 

Korzystamy z danych podanych w zadaniu:

`l_1/l_2 = ((2n_1)^2) / (n_1^2)` 

`l_1/l_2 = (4n_1^2) / (n_1^2)` 

`l_1/l_2 = 4` 

`l_1= 4 l_2` 

Otrzymaliśmy, że pierwsze wahadło jest 4 razy dłuższe od drugiego wahadła. Oznacza to, że:

`l_1>l_2` 

Możemy zatem zpisać, że:

`Deltal=l_1-l_2` 

`Deltal=4l_2-l_2` 

`Deltal=3l_2` 

Zamieniamy stronami:

`3l_2 = Deltal\ \ \ \ |:3` 

`l_2 = (Delta l)/3` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru i otrzymujemy, że:

`l_2 = (0,24\ m)/3=0,8\ m = 8\ cm` 

Teraz przedstawimy długość pierwszego wahadła za pomocą długości drugiego wahadła i zmiany długości: 

`l_1-l_2 = Deltal\ \ \ \ |+l_2` 

`l_1 = Deltal+l_2` 

Otrzymujemy wówczas, że:

`l_1 = 0,24\ m+0,8\ m = 0,32\ m=32\ cm`    

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie