Matematyka

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Matematyka

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli ...

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

ODP:

Trójkąt prostokątny może być równoramienny. P F
          Trójkąt o kątach 30° i 121° może być równoramienny. P F
Wszystkie kąty trójkąta równobocznego mają tę samą miarę. P F
Podstawa trójkąta równoramiennego jest zawsze krótsza od ramienia tego trójkąta. P F

 

Zdanie I:

Trójkąt prostokątny może mieć dwa kąty ostre o miarach `45^@` oraz `45^@` .

Taki trójkąt jest więc równocześnie trójkątem równoramiennym.

 

Zdanie II:

Wyznaczamy miarę trzeciego kąta w trójkącie:

`180^@-(30^@+121^@)=180^@-151^@=29^@` 

Trójkąt o zadanych miarach kątów nie jest trójkątem równoramiennym. 

 

Zdanie III:

W trójkącie równobocznym miary kątów wewnętrznych wynoszą `60^@` .

 

Zdanie IV:

Przykładowy rysunek trójkąta równoramiennego, którego podstawa jest DŁUŻSZA niż ramię.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 7
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie