Matematyka

Uprość wyrażenie 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Przypomnijmy definicję wartości bezwzględnej:

`|a|={(a,\ \ \ "jeśli"\ \ \ a>=0), (-a,\ \ \"jeśli"\ \ \ a<0):}` 

 

 

W każdym podpunkcie zbadamy znak wyrażenia znajdującego się pod wartością bezwzględną dla wartości x z zadanego przedziału (zapiszemy znak plus lub minus), a następnie uprościmy wyrażenia. 

 

 

`a)` 

`#(|x-1|)^+ +#(|2-x|)^+=x-1+2-x=1` 

 

 

`b)` 

`#(|2x-1|)^+ +#(|3x-6|)^-\ =2x-1-(3x-6)=2x-1-3x+6=-x+5`   

 

`c)` 

`#(|2x+4|)^+ +(|3-2x|)^-\ =2x+4-(3-2x)=2x+4-3+2x=4x+1` 

 

 

`d)` 

`(#(|x-1|)^-)/(#(|x|)^+ -1)=(-(x-1))/(x-1)=-1` 

 

 

`e)` 

`(4x^2-9)/(#(|2x+3|)^-)=(4x^2-9)/(-(2x+3))=((2x-3)(2x+3))/(-(2x+3))=(2x-3)/(-1)=-2x+3` 

 

`f)` 

`(x^2-16)/(#(|x|)^- +4)=(x^2-16)/(-x+4)=((x-4)(x+4))/(-(x-4))=(x+4)/(-1)=-x-4`  

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie