Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Obrady polskiego sejmu 4.61 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

1. Opisz, w jaki sposób król zwoływał sejm.

1. Monarcha rozsyłał listy do biskupów, wojewodów, kasztelanów oraz szlachciców zawiadamiając ich o planie zwołania sejmu w najbliższym czasie.

2. Wedle zwyczaju sejm odbywał się w Piotrkowie, jednak wedle uznania króla i szlachty miejsce mogło ulec zmianie.

3. Po sprecyzowaniu miejsca oraz czasu sejmu walnego, król zawiadamiał szlachtę o dacie i godzinie obrad, każąc jednocześnie wyznaczyć deputowanych.

4. W poszczególnych ziemiach Rzeczypospolitej szlachta zwoływała sejmiki ziemskie, podczas których wybierano posłów na sejm i sporządzano dla nich instrukcje sejmowe.

5. Po wybraniu posłów na sejm następowały jeszcze kolejne trzy zjazdy, podczas których posłowie, biskupi, wojewodowie i kasztelani rozmawiali o sprawach, które miały być omawiane na sejmie.

6. Król jako pierwszy przybywał na wyznaczone miejsce sejmu, niedługo po nim przybywali senatorowie. Następowało uroczyste rozpoczęcie obrad sejmu walnego.

2. Odpowiedz, jak autor relacji scharakteryzował postawę posłów. 

Autor relacji gani postawę posłów, którzy na skutek reformacji nabrali wielkiej śmiałości oraz władzy. Nie dopuszczali do zaprzysiężenia żadnej z ustaw, która godziłaby w ich interes. Autor zaznacza - "nie dopuszczają przejść żadnemu prawu, na które by się wprzód nie zgodzili, grożąc, że prawu zapadłemu bez ich zgody zezwolenia szlachta posłuszną nie będzie (...)". Doprowadzali w ten sposób do zerwania obrad sejmowych, ograniczając znacznie i władzę monarchy.