Oblicz, ile moli atomów tlenu znajduje się 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

a) tlenek węgla(IV) `CO_2`  

W 1 molu tlenku węgla(IV) znajdują się 2 mole atomów tlenu, więc w 2 molach znajdują się 4 mole atomów tlenu

Odp. W 2 molach tlenku węgla(IV) znajdują się 4 mole atomów tlenu.

 

b) sacharoza `C_12H_22O_11`  

`M_(C_12H_22O_11)=12*M_C+22*M_H+11*M_O=12*12g/(mol)+22*1g/(mol)+11*16g/(mol)=342g/(mol)`

W 1 molu cząsteczek sacharozy znajduje się 11 moli atomów tlenu, czyli w 342g jest 11 moli atomów tlenu.

Obliczmy ile moli tlenu zajduje się w 17,8g sacharozy:

`342g----11mol`

`17,8g----x`

`x=(17,8g*11mol)/(342g)~~0,57mol`

Odp. W 17,8g sacharozy znajduje się 0,57mol atomów tlenu

 

c) tlenek siarki(IV) `SO_2`  

W 1 molu znajdują się 2 mole atomów tlenu, a jeden mol gazu zajmuje objętość `22,4dm^3` .

Obliczmy ile moli tlenu znajduje się w` 2,8dm^3` tlenku siarki(IV):

`22,4dm^3----2mol`

`2,8dm^3----x`

`x=(2,8dm^3*2mol)/(22,4dm^3)=0,25mol`

Odp. W `2,8dm^3` tlenku siarki(IV) znajduje się 0,25 mola atomów tlenu.

 

d) ozon `O_3`  

W 1 molu cząsteczek ozonu znajdują się 3 mole atomów tlenu, a 1 mol zawiera `6,02*10^23` cząsteczek.

Obliczmy ile moli atomów tlenu znajduje się w `3,01*10^22` cząsteczkach ozonu:

`6,02*10^23----3mol`

`3,01*10^22----x`

`x=(3,01*10^22*3mol)/(6,02*10^23)=1,5*10^(-1)mol=0,15mol`

Odp. W `3,01*10^22` cząsteczkach ozonu znajduje się 0,15mol atomów tlenu

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie