Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do 500g roztworu wodorotlenku sodu zawierającego 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Obliczmy liczbę moli kationów wodoru w kwasie i liczbę anionów wodorotlenkowych w zasadzie:

 

Roztwór NaOH:

`m_r=500g`

`C_p=5%`

`m_(NaOH)=m_r*C_p=500g*5%=500g*0,05=25g`

Znając masę molową wodorotlenku sodu obliczmy jaką liczbę moli stanowi 25g tej substancji:

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=23g/(mol)+16g/(mol)+1g/(mol)=40g/(mol)`

`40g----1mol`

`25g----n_(NaOH)`

`n_(NaOH)=(25g*1mol)/(40g)=0,625mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^-`

w reakcji dysocjacji powstają kationy metalu i aniony wodorotlenkowe w stosunku molowym 1:1, więc `n_(OH^-)=0,625mol`

 

Roztwór HNO_3:

`V=150cm^3=0,15dm^3`

`c=2,5(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli kwasu:

`1dm^3----2,5mol`

`0,15dm^3----n_(HNO_3)`

`n_(HNO_3)=(0,15dm^3*2,5mol)/(1dm^3)=0,375mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`HNO_3stackrel(H_2O)(harr)H^(+)+NO_3^-`

w reakcji dysocjacji powstają kationy wodoru i aniony azotanowe(V) w stosunku molowim 1:1, więc `n_(H^+)=0,375mol`

 

Porównajmy, których jonów jest więcej i określmy jaki będzie odczyn roztworu:

`n_(OH^-)=0,625mol`

`n_(H^+)=0,375mol`

`n_(OH^-)>n_(H^+)`

Odczyn zasadowy

 

Odp. W środowisku zasadowym oranż metylowy będzie miał barwę żółtą.