Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do kolby miarowej o objętości 500cm3 wprowadzono 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a)

Roztwór NaOH: 

`m_r=20g`

`C_p=4%`

`m_(NaOH)=20g*4%=20g*0,04=0,8g`

`M_(NaOH)=M_(Na)+M_O+M_H=23g/(mol)+16g/(mol)+1g/(mol)=40g/(mol)`

`40g----1mol`

`0,8g----n_(NaOH)`

`n_(NaOH)=(0,8g*1mol)/(40g)=0,02mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^(-)`

Z powyższego równania wynika, że w reakcji dysocjacji powstają kationy sodu i aniony wodorotlenkowe w stosunku molowym 1:1, więc

`n_(OH^-)=0,02mol`

Roztwór `Ca(OH)_2` :

`m_r=40g`

`C_p=3,7%`

`m_(Ca(OH)_2)=40g*3,7%=40g*0,037=1,48g`

`M_(Ca(OH)_2)=M_(Ca)+2*M_O+2*M_H=40g/(mol)+2*16g/(mol)+2*1g/(mol)=74g/(mol)`

`74g----1mol`

`1,48g----n_(Ca(OH)_2)`

`n_(Ca(OH)_2)=(1,48g*1mol)/(74g)=0,02mol`

Równanie reakcji dysocjacji:

`Ca(OH)_2stackrel(H_2O)harrCa^(2+)+2OH^-`

Z powyższego równania wynika, że w reakcji dysocjacji powstają kationy wapnia i aniony wodorotlenkowe w stosunku 1:2, więc

`n_(OH^-)=2*0,02mol=0,04mol`

Łączna liczba moli anionów wodorotlenkowych wynosi:

`n=0,02mol+0,04mol=0,06mol`

Obliczmy teraz stężenie jonów wodorotlenkowych wiedziac, że objętość roztworu wynosi `V=500cm^3=0,5dm^3`

`c=n/V=(0,06mol)/(0,5dm^3)=0,12(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie anionów wodorotlenkowych wynosi `0,12(mol)/(dm^3)`

 

b) Z obliczeń z punktu a) wiemy, że w roztworze znajduje się 0,06mola anionów wodorotlenkowych.

Równanie reakcji zobojętniania:

`H^(+)+OH^(-)->H_2O`

zatem do całkowitego zobojętnienia potrzeba 0,06mol kationów wodoru, czyli 0,06mola kwasu jednoprotonowego.

Obliczmy w jakiej objętości kwasu solnego znajduje się 0,06mol kwasu o stężeniu `0,1(mol)/(dm^3)`

`0,1mol----1dm^3`

`0,06mol----V`

`V=(0,06mol*1dm^3)/(0,1mol)=0,6dm^3=600cm^3`

 

Odp. Do zobojętnienia zasady potrzeba `600cm^3` .