Matematyka

Zapisz bez użycia nawiasów. a) (4x)² b) (-0,2xy)³ 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Zapisz bez użycia nawiasów. a) (4x)² b) (-0,2xy)³

4
 Zadanie
5
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a) \ \ (4x)^2=4^2*x^2=16x^2` 

`b) \ \ (-0,2xy)^3=(-0,2)^3*x^3*y^3=-0,008x^3y^3` 

`c) \ \ (1/3x^2y)^3=(1/3)^3*(x^2)^3*y^3=1/27*x^6*y^3=1/27x^6y^3` 

`d) \ \ (x/2)^3=x^3/2^3=x^3/8` 

`e) \ \ (-(2xy)/3)^4=(-1*(2xy)/3)^4=(-1)^4*(2xy)^4/3^4=1*(2^4x^4y^4)/81=(16x^4y^4)/81=16/81x^4y^4` 

`f) \ \ ((x^2y^3)/5)^4=(x^2y^3)^4/5^4=((x^2)^4*(y^3)^4)/625=(x^8y^12)/625`     

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-06
Dzieki za pomoc!
Informacje
Liczy się matematyka 2
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3383

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie