Historia

Omów reformy Sejmu Wielkiego. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Omów reformy Sejmu Wielkiego.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Reformy Sejmu Wielkiego:

W 1788 roku w Warszawie zebrał się sejm, który nazwano później Sejmem Wielkim, bądź Sejmem Czteroletnim ze względu na długi czas obrad, które trwały przez okres czterech lat. Posłowie oraz senatorowie podzielili się wówczas na dwie grupy. Stronnictwo królewskie (zwane także patriotycznym) postawiło sobie za cel zreformowanie państwa. Przeciwnicy utworzyli z kolei stronnictwo zwane hetmańskim, broniące przywilejów szlacheckich oraz ich swobód. Ostateczną przewagę uzyskali poplecznicy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sejm uchwalił pierwsze reformy.

Reforma wojskowa - zakładała powiększenie liczby żołnierzy do 100 tysięcy.

Reforma skarbowa - nakładała dodatkowy podatek na szlachtę oraz duchowieństwo, ustanowiony od pozyskiwanych przez nich dochodów. Ustalono podatek dochodowy w wysokości 10% (szlachta) oraz 20% (duchowieństwo).

Ponadto uchwalono także tzw. "prawo o miastach". Mieszczanie z miast królewskich uzyskali odtąd prawo kupowania dóbr ziemskich oraz możliwość piastowania licznych urzędów. Przedstawiciele mieszczan z miast królewskich posiadali odtąd głos doradczy w sprawach miast. Decyzje te umożliwiły większe zaangażowanie mieszczan w życie gospodarcze i polityczne Rzeczypospolitej. 

Najważniejsze jednak zmiany wprowadziła konstytucja, nazwana oficjalnie Ustawą rządową. Uchwalono ją 3 maja 1791 roku. Zniesiono wówczas wolną elekcję, a tron po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejść we władanie saskiej dynastii Wettinów. Zniesiono również liberum veto. Uchwały sejmowe miały zapadać większością głosów i posłowie nie mogli odtąd zrywać sejmów. Ustrój zreformowano państwa opierał się na zasadzie trójpodziału władzy. Władzę wykonawczą sprawował Sejm, władzę wykonawczą powierzono tzw. Straży Praw, której przewodniczył monarcha. Władzę sądowniczą miały pełnić niezależne sądy. Konstytucja 3 maja była największym osiągnięciem politycznym polskiego oświecenia.

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 5
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie