Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Kiedy i jak powstał sejm walny? Kto 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Kiedy i jak powstał sejm walny? Kto

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
13
 Zadanie

Sejm walny - był instytucją reprezentacji stanowej, która wykształciła się z dawnych zjazdów walnych, na które przybywali głównie możni, dostojnicy świeccy oraz duchowni. 

Sejm walny ukształtował się pod koniec XV stulecia. Składał się z trzech stanów: króla, senatu i izby poselskiej. Król przewodniczył obradom senatu, natomiast izbie poselskiej - wybierany przez szlachtę marszałek. Król, senat i izba poselska tworzyły trzy stany sejmujące.

Król:

- Zwoływał sejm walny, podawał jego termin, miejsce oraz tematy obrad;

- Przewodniczył posiedzeniom sejmowym;

- Sprawował sądy jako najwyższy sędzia;

- Przedstawiał własne projekty ustaw - najczęściej dotyczące nowych podatków;

- Mógł również zarządzić tajność obrad;

Senat:

- Senatorowie poprzedzali każdą dyskusję odbywającą się w izbie poselskiej;

- Każdy z nich wyrażał kolejno swoją opinię na temat królewskich i poselskich projektów ustaw;

Izba poselska:

- W czasie obrad sejmu, posłowie zgłaszali własne postulaty i omawiali projekty ustaw królewskich. Dyskusje miały doprowadzić do przyjęcia wspólnego stanowiska, a następnie zaprezentowania go królowi oraz senatowi. Aby ustawa została przyjęta przez sejm, niezbędna była jednomyślna zgoda trzech stanów sejmujących;

Pierwszy polski dwuizbowy sejm zebrał się w 1493 r. w Piotrkowie za panowania Jana I Olbrachta, a ostatni w 1793 r. w Grodnie - za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.