Historia

Kiedy i jak powstał sejm walny? Kto 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Kiedy i jak powstał sejm walny? Kto

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
13
 Zadanie

Sejm walny - był instytucją reprezentacji stanowej, która wykształciła się z dawnych zjazdów walnych, na które przybywali głównie możni, dostojnicy świeccy oraz duchowni. 

Sejm walny ukształtował się pod koniec XV stulecia. Składał się z trzech stanów: króla, senatu i izby poselskiej. Król przewodniczył obradom senatu, natomiast izbie poselskiej - wybierany przez szlachtę marszałek. Król, senat i izba poselska tworzyły trzy stany sejmujące.

Król:

- Zwoływał sejm walny, podawał jego termin, miejsce oraz tematy obrad;

- Przewodniczył posiedzeniom sejmowym;

- Sprawował sądy jako najwyższy sędzia;

- Przedstawiał własne projekty ustaw - najczęściej dotyczące nowych podatków;

- Mógł również zarządzić tajność obrad;

Senat:

- Senatorowie poprzedzali każdą dyskusję odbywającą się w izbie poselskiej;

- Każdy z nich wyrażał kolejno swoją opinię na temat królewskich i poselskich projektów ustaw;

Izba poselska:

- W czasie obrad sejmu, posłowie zgłaszali własne postulaty i omawiali projekty ustaw królewskich. Dyskusje miały doprowadzić do przyjęcia wspólnego stanowiska, a następnie zaprezentowania go królowi oraz senatowi. Aby ustawa została przyjęta przez sejm, niezbędna była jednomyślna zgoda trzech stanów sejmujących;

Pierwszy polski dwuizbowy sejm zebrał się w 1493 r. w Piotrkowie za panowania Jana I Olbrachta, a ostatni w 1793 r. w Grodnie - za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie