Historia

Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Które momenty były, twoim zdaniem, przełomowe 3.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Które momenty były, twoim zdaniem, przełomowe

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Przełomowe momenty w kształtowaniu się greckiej demokracji:

  • Reformy Solona 

W 594/593 r. p.n.e. Solon przeprowadził tzw. "strząśnięcie długów" - anulował dłużnikom dotychczasowe wierzytelności. Od tej pory nie mogli oni popaść w niewolę za długi. Solon przyznał prawa polityczne ludności nienależącej do arystokracji, wprowadził także cztery klasy majątkowe. Zamożniejsi obywatele mogli sprawować wyższe urzędy oraz mieli większy wpływ na sprawy polis. Reformy te nie zadowoliły jednak ani biedoty - domagającej się podziału ziemi, ani ludzi bogatych. Dalsze reformy obejmowały utworzenie Rady Czterystu oraz sądu ludowego, do którego można było odwołać się od decyzji urzędnika. Solon doprowadził również do kodyfikacji praw ateńskich.

  • Reformy Klejstenesa

Reformy Klejstenesa wprowadzone w 508/507 r. p.n.e. w dużym stopniu zmieniły ustrój Aten. Istotą reformy było przypisanie każdego obywatela, bez względu na jego pozycję społeczną do jednego z 139 demów (gmin), na jakie została podzielona Attyka. Kraj podzielono jednocześnie na trzy duże części: wybrzeże, miasto i wnętrze. Każda z tych trzech dużych części została podzielona na 10 mniejszych. Z tych 30 małych części, zwanych "trittyes", utworzono fyle terytorialne składające się z 1/3 z mieszkańców wybrzeża, w 1/3 z mieszkańców Aten i w 1/3 z mieszkańców wnętrza kraju. W efekcie obywatele należący do tej samej fyli mieszkali w różnych częściach Attyki i rzadko się spotykali. Podział taki wprowadzono w miejsce istniejących dotychczas czterech fyli rodowych, które zachowały jedynie znaczenie kulturowe, wszystkie funkcje polityczne pełniły zaś nowe fyle. W nich dokonywano wyboru urzędników oraz delegowano co roku przedstawicieli do utworzonej w tym czasie Rady Pięciuset, która zastąpiła Radę Czterystu - powołaną przez Solona. Wprowadzono także zasadę podawania przez obywatela imienia i nazwy demu, z którego pochodził. Prawdopodobnie także zasługą Klejstenesa było powołanie do życia kolegium 10 strategów oraz wprowadzenie instytucji ostracyzmu. Reformy Klejstenesa rozpoczęły okres demokracji w Atenach. Od tego czasu wszyscy obywatele mieli równe prawa polityczne, mogli uczestniczyć w posiedzeniach zgromadzenia ludowego oraz piastować urzędy. Warunkiem posiadania tych praw stanowiło urodzenie z ojca i matki Ateńczyków.