Historia

Porównaj sytuację Polaków w poszczególnych 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Porównaj sytuację Polaków w poszczególnych

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
?
 Zadanie

Sytuacja Polaków w poszczególnych zaborach. 

Zabór rosyjski (rusyfikacja):

Po upadku powstania styczniowego wobec Polaków mieszkających na obszarze Królestwa Polskiego zastosowano okrutne represje. Tysiące powstańców rozstrzelano, bądź powieszono bezpośrednio po schwytaniu. W wyniku licznych procesów sądowych Polaków skazywano na katorgę oraz służbę w karnych oddziałach armii rosyjskiej. Ponad 10 tysięcy powstańców zesłano na Sybir lub w głąb Rosji, skonfiskowano tysiące majątków na terenach Królestwa Polskiego oraz na ziemiach zabranych. Wielu Polaków udało się na emigrację. Dotkliwe represje spotkały także Kościół. Władze carskie konfiskowały dobra kościelne, likwidowały klasztory. Rozpoczęto zwalczanie Kościoła unickiego w Królestwie Polskim. Ostatecznym aktem represji wobec powstańców było zastąpienie nazwy Królestwo Polskie - Krajem Przywiślańskim, nastąpiła także likwidacja herbu Królestwa z wizerunkiem Orła Białego.

Szybko przystąpiono do rusyfikacji podbitych ziem. Jednym z pierwszych jej przejawów była likwidacja szkolnictwa polskiego. Język polski stał się językiem nadobowiązkowym. Po 1885 roku to język rosyjski stał się językiem wykładowym we wszystkich typach szkół. W ramach szkolnictwa wyższego zlikwidowano Szkołę Główną w Warszawie a na jej miejsce utworzono uniwersytet rosyjski (w 1869 roku). Obowiązkowe treści nauczania były dobrane tak, aby mogły szerzyć kult cara, dążono do całkowitego wynarodowienia Polaków. Wspomagał je stystem donosicielstwa i nadzoru policyjnego wprowadzony przez kuratora warszawskiego okręgu szkolnego - Aleksandra Apuchtina. Okres jego działalności w Królestwie Polskim nazwano "nocą apuchtinowską".

Zabór pruski (germanizacja i kulturkampf):

Sytuacja ludności polskiej pod zaborem pruskim uległa niekorzystnym zmianom po zjednoczeniu Niemiec i powstaniu w 1871 roku II Rzeszy Niemieckiej. Kanclerz Otto von Bismarck przystąpił do realizacji polityki kulturkampfu. Na terenie Wielkopolski zamknięto seminarium duchowne, zlikwidowano szkolnictwo zakonne a protestującego biskupa Mieczysława Ledóchowskiego skazano na dwa lata więzienia. W 1876 roku wprowadzono obowiązkowy język niemiecki do sądownictwa, administracji oraz szkolnictwa. Za szkół usuwano nauczycieli Polaków i zastępowano ich Niemcami. Germanizacja objęła nazwy ulic, miast oraz nazwisk, np. Wielkopolska stała się Prowinz Posen (Prowincją Poznańską). W latach 1900 - 1909 ostatecznie wyrugowano język polski ze szkół, zakazując także nauczania religii w języku polskim (w 1901 roku wybuchł stajk szkolny dzieci z Wrześni, które sprzeciwiły się modlitwie w języku niemieckim - dzieci były bite, a rodzicom za nieposyłanie dzieci do szkoły wytaczano procesy sądowe). W celu umocnienia niemszczyzny na terenach wschodnich Cesarstwa Niemieckiego, w ramach tzw. rugów pruskich wydalono z Prus ponad 25 tys. Polaków. Antypolską działalność prowadziło także społeczeństwo niemieckie. Najaktywniejszą organizacją nacjonalistyczną była "Hakata".

Zabór austriacki (Automomia w Galicji):

Reforma monarchii Habsburgów w 1861 roku wprowadziła w Galicji autonomię i samorząd lokalny w postaci Sejmu Krajowego we Lwowie. To działanie umożliwiło spolszczenie galicyjskiej administracji oraz szkolnictwa a także mianowanie Polaka - Agenora Gołuchowskiego namiestnikiem Galicji. Tylko na terenie Galicji istniały polskie uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Politechnika Lwowska, Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem oraz najważniejsza polska instytucja naukowa o charakterze ogólnonarodowym - Akademia Umiejętności - założona w 1872 roku. Autonomia stwarzała Polakom korzystne warunki do legalnej działalnosci politycznej i rozwoju kultury narodowej. Polacy bez żadnych przeszkód ze strony władz austriackich mogli obchodzić rocznice świąt narodowych, drukować dzieła narodowych wieszczów i studiować w polskich uczelniach wyższych. Do Galicji przybywali Polacy z pozostałych zaborów, aby kształcić się lub schronić przed carską i pruską policją, ścigającą ich za patriotyczną działalność. W Galicji Polacy zyskiwali doświadczenie w pracy administracyjnej i działalności parlamentarnej. Niestety Galicja była najbardziej zacofanym regionem dawnej Rzeczypospolitej. Nie rozwijał się przemysł, rolnictwo stanowiło dla ubogiej ludnosci jedyne źródło utrzymania. Z powodu panującej biedy o terenach tych - oficjalnie nazwanych Królestwem Galicji i Lodomerii - z ironią mówiono "Golicji i Głodomerii".

 

DYSKUSJA
user avatar
Marysia

14 marca 2018
dzięki!!!
user avatar
Małgosia

18 stycznia 2018
Dzięki za pomoc!
user avatar
Adrian

13 listopada 2017
dzieki
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55184

Nauczyciel

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: `9/4=2\1/4` 

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą). 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom