Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Omów wystąpienia rewolucyjne w państwach 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Omów wystąpienia rewolucyjne w państwach

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
Praca z mapą
 Zadanie

Wystąpienia rewolucyjne w państwach niemieckich:

Przyczyny:

 • Dążenia zjednoczeniowe, chęć powołania parlamentu ogólnoniemieckiego.
 • Nierozstrzygnięta sprawa uwłaszczenia chłopów.
 • Postulaty reform społecznych - wolności prasy i zgromadzeń, powszechnego prawa wyborczego.
 • Czerpanie wzorców z rewolucji we Francji.

Przebieg i skutki:

 • W marcu 1848 r. w wielu krajach niemieckich, m.in. w Saksonii, Westfalii i Badenii nastąpiły ataki chłopów na dwory. W miastach pruskich dochodziło do rozruchów, w których uczestniczyli studenci, rzemieślnicy i robotnicy.
 • 18 marca w Berlinie wybuchło powstanie zbrojne (rewolucja marcowa), na które wojska króla Fryderyka Wilhelma IV odpowiedziały strzałami. Zginęło 200 osób. Walki nie przyniosły rozstrzygnięcia, więc król wycofał wojska z miasta, wyraził zgodę na zwołanie sejmu, ogłosił amnestię więźniów politycznych oraz obiecał nadanie konstytucji.
 • W maju 1848 r. obrady rozpoczął parlament ogólnoniemiecki - Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe, który miał opracować konstytucję i podjąć decyzje w sprawie zjednoczenia Niemiec.
 • W czerwcu rozbito demonstrację, mającą uczcić ofiary rewolucji.
 • W sierpniu powołano rząd ogólnoniemiecki. 
 • W listopadzie król wprowadził w Prusach stan oblężenia, 5 grudnia uchwalił konstytucję, po czym zmienił ją, wprowadzając swoją władzę oraz rozszerzając swe uprawnienia.
 • W marcu 1849 r. parlament frankfurcki uchwalił konstytucję przyszłych zjednoczonych Niemiec, które miały być państwem federacyjnym z dziedzicznym cesarzem (królem Prus), wspólnym rządem oraz parlamentem.
 • Wraz z ustaniem ruchów rewolucyjnych - Zgromadzenie Narodowe zostało rozwiązane.
 • W konsekwencji Wiosny Ludów w Niemczech - Prusy zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę wśród państw niemieckich.

Wystąpienia rewolucyjne w Austrii:

Przyczyny:

 • Opozycja przeciw rządom kanclerza Klemensa von Metternicha.
 • Dążenie do uzyskania autonomii bądź też niepodległości przez kraje wchodzące w skład monarchii habsburskiej.
 • Kryzys ekonomiczny, żądania zniesienia pańszczyzny.
 • Czerpanie wzorców z ruchów rewolucyjnych innych państw.

Przebieg i skutki:

 • 13 marca 1848 r. w Wiedniu przed gmachem obradującego sejmu wystąpili zbrojnie mieszkańcy miasta - mieszczanie, robotnicy i studenci.
 • Wybuchła wówczas rewolucja marcowa, która spowodowała nagłe załamanie się systemu politycznego, a w nastąpstwie manifestacji antyrządowych, których rząd nie zdołał stłumić, doszło do dymisji i ucieczki kanclerza Metternicha, a cesarz Ferdynand I obiecał nadanie konstytucji, zniesienie cenzury i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.
 • 25 kwietnia 1848 r. cesarz nadał konstytucję, na mocy której głównym źródłem władzy pozostawał monarcha, wprowadzono powszechne prawo głosu.
 • Niezadowolenie z postanowieńkonstytucji spowodowało kolejne demonstracje.
 • 27 lipca 1848 r. zniesiono poddaństwo, ogłoszono uwłaszczenie chłopów z odszkodowaniem.
 • W momencie ogłoszenia, że oddziały wojska zostały zmuszone do tłumienia powstania na Węgrzech, w ich obronie wybuchły w październiku nowe walki - powstanie zostało krwawo stłumione przez armię austriacką.
 • W celu uspokojenia nastrojów cesarz Ferdynand I abdykował, na tronie zasiadł Franciszek Józef I.