Uczniowie demonstrowali falę stojącą na cienkim gumowym wężu. Przy pewnej częstotliwości... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Uczniowie demonstrowali falę stojącą na cienkim gumowym wężu. Przy pewnej częstotliwości...

6.3.5.
 Zadanie

6.3.6.
 Zadanie

6.3.7.
 Zadanie
6.3.8.
 Zadanie
6.3.9.
 Zadanie
6.3.10.
 Zadanie

Wiemy, że ogólne równanie ma postać:

`y(x,t) =2A cos((2pix)/(lambda))sin((2pit)/T)`

Równanie w naszym przypadku wyrażone w jednostakach układu SI ma postać:

`y(x,t) = 0,15cos((10pix)/6)sin(6pit) `

Wyznaczamy zmienne porównując wielkości z podanego równania i równania ogólnego:

`2A=0,15\ \ =>\ \ A=0,075\ m`

`(2pix)/(lambda)=(10pix)/6\ \ =>\ \ 2/(lambda)=10/6\ \ =>\ \ 10lambda=12\ \ =>\ \ lambda=12/10\ \ =>\ \ lambda=6/5\ m`

`(2pit)/T = 6pit \ \ =>\ \ 1/T=3\ \ =>\ \ T=1/3\ s `

Znając watrość amplitudy, długości fali i okresu obliczamy pozostałe wartości.

`"Częstotliwość"`

Wiemy, że częstotliwość obliczamy z wzoru:

`f=1/T`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(1/3\ s)=3\ 1/s=3\ Hz`

 

`"Odległość między sąsiednimi węzłami"`

Wiemy, że wzór na współrzędną, która określa położenie węzłów ma postać:

`x_n=(2n+1)(lambda)/4,\ \ "gdzie"\ \ n=0,1,2,3,...`

Wówczas odległość między sąsiednimi węzłami będzie spełniać zależność:

`d=x_2-x_1`

`d=(2*2+1)(lambda)/4 - (2*1+1)(lambda)/4`

`d=5*(lambda)/4 -3*(lambda)/4`

`d=(2lambda)/4`

`d=lambda/2`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`d=(6/5\ m)/2=6/10\ m=0,6\ m`

 

`"Wysokość strzałki"`

Wysokość strzałki jest dwukrotnością wysokości fali:

`h=2h_f`

Gdzie:

`h_(f)=2A = 0,15\ m`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`h=2*0,15\ m=0,3\ m`

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie