Rozpuszczono 49g kwasu siarkowego(VI) w 0,5dm^3 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Celem zadania jest obliczenie stężenia molowego, wzór: `C_m=n/(V_r)` 

Obliczmy najpierw liczbę moli rozpuszczonych w wodzie. W tym celu musimy znać masę molową kwasu siarkowego(VI):

`M_(H_2SO_4)=2*1g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=98g/(mol)`

Ułóżmy proporcję:

`98g----1mol`

`49g----n`

`n=(49g*1mol)/(98g)=0,5mol`

Wiemy już, że w roztworze będzie się znajdoważ 0,5 mola kwasu siarkowego(VI).

Teraz obliczmy objętość roztworu:

Wiemy, że `0,5dm^3=500cm^3` i zakładamy, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , czyli `500cm^3` waży 500g.

Łączna masa roztworu to masa wody i substancji rozpuszczonej to: 500g+49g=549g

W treści zadania podano gęstość powstałego roztworu wynosi `1,15g/(cm^3)` , ułóżmy proporcję:

`1,15g----1cm^3`

`549g----V_r`

`V_r=(549g*1cm^3)/(1,15g)~~477,4cm^3=0,4774dm^3`

Teraz możemy obliczyć stężenie molowe:

`C_m=(0,5mol)/(0,4774dm^3)~~1,05(mol)/(dm^3)`

 

Odpowiedź:Stężenie molowe wynosi `1,05(mol)/(dm^3)`
DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik zakres rozszerzony
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie