W związku X stosunek masy kationów... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

`"potas"\ +\ "tlen"\ ->\ "związek X" `

Związek ten będzie miał wzór:

`K_xO_y `

Zapisujemy stosunek mas kationów do anionów

`m_K/m_O=(1,22)/(1) `

Wiemy, że pewna ilość kationów potasu (x) oraz pewna ilość anionów tlenu (y) tworzą związek. Więc stosunek ich mas można zapisać w następującej postaci:

`(x*39g)/(y*16g)=(1,22)/(1) `

`39x=1,22*16y `

`39x=19,52y\ \ \ |\ :19,52 `

`y=2x\ \ ->\ 2y\ "oraz"\ 1x`

Tak więc związek X tworzą dwa aniony tlenu i jeden kation potasu, czyli wzór sumaryczny wygląda następująco:

`KO_2`

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

905

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie