Do 100cm3 roztworu wodorotlenku sodu o pH 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Roztwór NaOH:

`V=100cm^3=0,1dm^3`

`pH=12`

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^-`

Stężenie wodorotlenku sodu możemy obliczyć z pOH roztworu:

`pOH=14-pH=14-12=2`

`c_(NaOH)=10^(-2)(mol)/(dm^3)=0,01(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli wodorotlenku sodu:

`1dm^3----0,01mol`

`0,1dm^3----n_(NaOH)`

`n_(NaOH)=(0,1dm^3*0,01mol)/(1dm^3)=0,001mol`

Wodorotlenek sodu jest jednowodorotlenkowy, więc `n_(OH^-)=0,001mol`

 

Roztwór HCl:

`V=900cm^3=0,9dm^3`

`pH=2`

Równanie reakcji dysocjacji:

`HClstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+Cl^-`

stężenie jonów wodoru możemy obliczyć z pH roztworu:

`pH=2`

`c_(HCl)=0,01(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli kwasu solnego:

`1dm^3----0,01mol`

`0,9dm^3----n_(HCl)`

`n_(HCl)=(0,9dm^3*0,01mol)/(1dm^3)=0,009mol`

Kwas solny jest kwasem jednoprotonowym, więc `n_(H^+)=0,009mol`

 

Jon wodoru reaguje z jonem wodorotlenkowym w stosunku molowym 1:1.

`n_(OH^-)=0,001mol`

`n_(H^+)=0,009mol`

`n_(OH^-)<n_(H^+)`

Obliczmy "nadwyżkę" moli jonów wodoru:

`0,009mol-0,001mol=0,008mol`

Łączna objętość roztworów to: `100cm^3+900cm^3=1000cm^3=1dm^3`

Stężenie kationów wodoru wynosi:

`[H^+]=(0,008mol)/(1dm^3)=0,008(mol)/(dm^3)`

`pH=-log[H^+]=-log(0,008)~~-(-2,1)=2,1`

 

Odp. pH otrzymanego roztworu wynosiło 2,1

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie