Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Obliczmy najpierw stężenie procentowe ze wzoru:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`  

Musimy także skorzystać ze wzoru: 

`m_r=m_s+m_(rozp.)`  

Aby obliczyć masę rozpuszczalnika, czyli masę wody musimy przyjąć założenie, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , więc `0,5dm^3=500cm^3` będzie ważył 500g

`m_(rozp.)=500g`

Obliczmy teraz masę substancji rozpuszczonej korzystając z objetości molowej gazów w warunkach normalnych:

`M_(NH_3)=14g/(mol)+3*1g/(mol)=17g/(mol)`

`22,4dm^3----17g`

`351dm^3---m_s`

`m_s=(351dm^3*17g)/(22,4dm^3)=266,38g`

`m_r=500g+266,38=766,38g`

Teraz możemy obliczyć stężenie procentowe:

`C_p=(266,38g)/(766,38g)*100%~~34,76%`

Przeliczmy stężenie procentowe na stężenie molowe korzystając ze wzoru:

`C_m=(C_p*d)/(M*100%)`

gdzie d to gęstość, wyrażona w jednostkach `g/(dm^3)`

`C_m=(34,76%*1100g/(dm^3))/(17g/(mol)*100%)~~22,49(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe tego roztworu będzie wynosić 22,49(mol)/(dm^3). W podanych warunkach nie można otrzymac bardziej stężonego roztworu.