Tlen można otrzymać w laboratorium w wyniku 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Tlen można otrzymać w laboratorium w wyniku

16
 Zadanie

17
 Zadanie

a) 

 

Wzór związku chemicznego `KMnO_4`  `K_2MnO_4`  `MnO_2`
Stopień utlenienia manganu `VII`  `VI`  `IV` 

 

b)

Wiemy, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3` . Możemy zatem obliczyć masę otrzymanego tlenu:

`M_(O_2)=2*16g/(mol)=32g/(mol)`

`32g----22,4dm^3`

`\ \ x----4,48dm^3` 

`x=(32g*4,48dm^3)/(22,4dm^3)=6,4g` - tyle tlenu otrzymano w reakcji.

Z treści zadania wiemy, że wydajnośc wynosiła 75%, obliczmy więc ile wydzieliłoby się tlenu przy wydajności 100%:

`6,4g----75%`

`\ \ y----100%` 

`y=(6,4g*100%)/(75%)~~8,5333g` - tyle tlenu wydzieliłoby się przy wydajności 100%

Spójrzmy teraz na równanie reakcji chemicznej. Z 2 moli manganianu(VII) potasu powstaje 1 mol cząsteczek tlenu. Obliczmy masę molową manganianu(VII) potasu i ułóżmy proporcję:

`M_(KMnO_4)=39g/(mol)+55g/(mol)+4*16g/(mol)=158g/(mol)`

`2*158g\ KMnO_4----32g\ O_2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ z----8,5333g\ O_2`      

`z=(2*158g*8,5333g)/(32g)=84,2663g` 

Teraz obliczymy jaką część mola manganianu(VII) potasu stanowi 79g tego związku chemicznego:

`(84,2663g)/(158g/(mol))~~0,5333 mol`   

Odpowiedź:Należy użyć około 0,5333 mola manganianu(VII) potasu.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-08
Dziękuję :)
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie