Matematyka

Ustal, jaką liczbę należy wstawić w miejsce litery b 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Ustal, jaką liczbę należy wstawić w miejsce litery b

15
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

`a)`

`3x-4=2(bx-2)`

`ul3 x-4=ul(2b)x-4`

 

Równanie będzie tożsamościowe, jeśli jego prawa i lewa strona będą jednakowe, zatem:

`3=2b\ \ \ \ |:2`

`b=3/2=1 1/2`

 

Sprawdźmy, że dla takiej wartości b równanie rzeczywiście jest tożsamościowe:

`3x-4=2*3/2x-4`

`3x-4=3x-4\ \ \ \ |-3x`

`-4=-4`

Oczywiście ta równość jest zawsze prawdziwa, co oznacza, że równanie jest tożsamościowe.

 

 

 

`b)`

`1/3(b+2x)=1/2(1 1/3x+1/3)`

`1/3b+2/3x=1/2(4/3x+1/3)`

`1/3b+2/3x=2/3x+1/6`

`2/3x+ul(1/3b)=2/3x+ul(1/6)`

 

Tak jak poprzenio, obie strony równania muszą być jednakowe, dlatego: 

`1/3b=1/6\ \ \ |*3`

`b=3/6=1/2`

 

Rzeczywiście dla takiej wartości b równanie jest postaci: 

`2/3x+1/3*1/2=2/3x+1/6`

`2/3x+1/6=2/3x+1/6\ \ \ |-2/3x`

`1/6=1/6`

Oczywiście ta równość jest zawsze prawdziwa, co oznacza, że równanie jest tożsamościowe.

 

DYSKUSJA
Informacje
Liczy się matematyka 1
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie