Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. Odcinek OE ma taką samą długość, jak połowa boku kwadratu. Możemy więc zapisać, jaką długość ma krawędź podstawy tego ostrosłupa:

`2*5\ cm=10\ cm`

 

Obliczamy pole podstawy, czyli pole kwadratu o boku 10 cm: 

`P_p=10\ cm*10\ cm=100\ cm^2`

 

Objętość ostrosłupa obliczamy, biorąc trzecią część iloczynu pola podstawy i wysokości. Wiemy, że wysokość ostrosłupa ma 12 cm. 

`V=1/strike3^1*100\ cm^2*strike12^4\ cm=ul(ul(400\ cm^3))`

 

Musimy jeszcze obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. Potrzebujemy więc pola powierzchni bocznej. Składają się na nie pola czterech jednakowych trójkątów równoramiennych o podstawie 10 cm (podstawą każdej ściany bocznej jest krawędź podstawy ostrosłupa). 

Trójkąt SOE jest prostokątny, więc korzystając z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać: 

`|SO|^2+|OE|^2=|SE|^2`

`12^2+5^2=|SE|^2`

`144+25=|SE|^2`

`|SE|^2=169`

`|SE|=13\ cm`

 

Wiemy już, że wysokość ściany bocznej ma 13 cm. Obliczamy pole powierzchni bocznej: 

`P_b=strike4^2*1/strike2^1*10\ cm*13\ cm=260\ cm^2`

 

Obliczamy pole powierzchni całkowitej, dodając do siebie pole podstawy oraz pole powierzchni bocznej: 

`P_c=100\ cm^2+260\ cm^2=ul(ul(360\ cm^2))`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie