Język angielski

Autorzy:Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski

Wydawnictwo:Pearson Education

Rok wydania:2014

"Szczęście można kupić" (...) 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Język angielski

Przykładowa rozprawka "za i przeciw" (z tłumaczeniem w nawiasach):

Nowadays, technology and welfare allow people to live in general luxury. We can buy delicious food, nice clothes and medicine, in other words, everything we need in a satisfying live. However, can we really say that "Money can buy happiness"?
(Ostatnimi czasy, technologia i dostatek pozwalają ludziom żyć w ogólnym luksusie. Możemy kupić pyszne jedzenie, fajne ubrania i lekarstwa, innymi słowy, wszystko czego potrzebujemy w satysfakcjonującym życiu. Aczkolwiek, czy możemy naprawdę powiedzieć, że "Szczęście można kupić"?)

On the one hand, there are many things that money can not buy. First and foremost, happiness comes from achieving your goals. For instance, nothing will exchange the satisfaction from passed exam or personally grown vegetables. Secondly, friendship and love do not cost anything. For example, it is impossible to buy years and memories shared with another person.
(Z jednej strony, jest wiele rzeczy, których pieniądze nie mogą kupić. Przede wszystkim, szczęście osiąga się przez realizację postanowionych celów. Na przykład, nic nie zastąpi satysfakcji z zaliczonego egzaminu, albo osobiście wychodowanych warzyw. Po drugie, przyjaźń i miłość nic nie kosztują. Na przykład, to niemożliwe kupić lata i wspomnienia dzielone z drugą osobą.)

On the other hand, there are many important things that money provides. Firstly, in many places education and healthcare is not free. For example, some drugs and learning books are very expensive. Finally, people get pleasure from nice possessions. For instance, a fast car, a high-tech phone or a beautiful residence can make a person very proud and glad.
(Z drugiej strony, jest wiele ważnych rzeczy, które pieniądze zapewniają. Po pierwsze, w wielu miejscach edukacja i służba zdrowia nie są darmowe. Na przykład, niektóre leki i książki do nauki są bardzo drogie. W końcu, ludzie czerpią przyjemność z fajnych przedmiotów. Na przykład, szybki samochód, nowoczesny telefon, albo piękna rezydencja mogą napełnić człowieka dumą i zadowoleniem.)

In conclusion, there are reasonable arguments for and against idea that money can buy happiness. Personally, I think having money is an undisputed benefit, but you have to remember about other people. In the end, happiness feels always better if you share it.
(Podsumowując, są rozsądne argumenty za i przeciw idei, że szczęście można kupić. Osobiście, uważam, że posiadanie pieniędzy to niewątpliwa zaleta, ale trzeba pamiętać o innych ludziach. W końcu, szczęście jest większe jeśli się nim dzielisz.)