Historia

Wyjaśni, co się zmieniło w Rzeczypospolitej w wyniku 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyjaśni, co się zmieniło w Rzeczypospolitej w wyniku

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

Skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w.

W wyniku wojen, prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku państwo polsko - litewskie utraciło ponad jedną czwartą swojego terytorium. W pierwszych latach panowania Władysława IV Wazy obszar Rzeczypospolitej obejmował 990 tys. km2, w 1667 roku, po podpisaniu pokoju w Andruszowie - już tylko 733 tys. km2.

Po zakończeniu wojen, Rzeczpospolitą zamieszkiwało ok. 6 - 7 mln mieszkańców, a więc o 30% mniej niż w poprzednim okresie. Część wielkich miast takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań utraciły ponad połowę mieszkańców. Nie było niemal miasta w Rzeczypospolitej, które choć raz nie byłoby zdobyte przez nieprzyjaciela. Zniszczenia i ubytek ludności szczególnie dotknął jednak miasta małe, które podupadły i zmieniły się w osady rolnicze. Wojny doprowadziły do degradacji ogromnych obszarów kraju. Wiele kwitnących w XVI wieku osad zamieniło się w pustki - ziemie opuszczono i zaniedbano, brakowało rąk do pracy. Zniszczenia wojenne najbardziej dotknęły majątki średniej i drobnej szlachty. Charakterystycznym dla owego okresu zjawiskiem był rozrost ogromnych posiadłości ziemskich magnaterii - latyfundiów.

Przez polskie ziemie przeszły klęski głodu oraz epidemie chorób. Nastąpił kres polskiej tolerancji religijnej, wzrosła niechęć do przedstawicieli innych wyznań niż katolickie. W czasie potopu szwedzkiego dochodziło do mordowania i wypędzania protestantów.  Rolnictwo, przemysł i handel podupadły, pieniądz wypływał z kraju. Pod koniec XVII stulecia Rzeczpospolita była krajem znacznie uboższym, niż w poprzednim okresie.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie