Historia

Omów metody, za pomocą których bolszewicy 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów metody, za pomocą których bolszewicy

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Metody, za pomocą których bolszewicy rządzili społeczeństwem

 • Terror - w okresie rewolucji i wojny domowej bezwzględnie rozprawiano się z przeciwnikami dyktatury proletariatu. Mordowano duchownych, zwolenników caratu, ziemian, przemysłowców oraz przedstawicieli inteligencji. Masowo rozstrzeliwano i poddawano represjom buntujących się przeciwko bolszewikom chłopów i robotników. Przymusowa kolektywizacja przeprowadzona na wsiach oraz towarzyszące jej klęski głodu pochłonęły ponad 10 mln ofiar. 
 • Wielka czystka - prowadzona w latach 1936 - 1938 przeciwko wrogom komunizmu. Z rozkazu Józefa Stalina, dawni przywódcy bolszewiccy m.in. Nikołaj Bucharin, Grigorij Zinowiew oraz Lew Kamieniew zostali skazani na śmierć w sfingowanych procesach sądowych. Represje objęły również Armię Czerwoną, wymordowano wówczas przeważającą część korpusu oficerskiego z Michaiłem Tuchaczewskim na czele. 
 • Gułag - był to system obozów przymusowej pracy, zwany łagrami, przeznaczony dla "wrogów ludu", a później także członków partii komunistycznej, którzy narazili się władzom. Gułagi lokalizowano głównie w rejonach, słynacych ze skrajnych warunków atmosferycznych, np. nad rzekami Kołymą i Workutą. Sytem obozów pracy funkcjonował aż do 1956 r. Szacuje się, że w tym okresie śmierć poniosło w nich kilkadziesiąt milionów ludzi. 
 • Propaganda - za jej pomocą tworzono kult Stalina oraz ZSRR i piętnowano przeciwników politycznych.
 • Walka z Kościołem prawosławnym - władze komunistyczne zakazały nauczania religii w szkole, rozpowszechniania prasy oraz książek religijnych. Zamykano i niszczono miejsca kultu, osoby duchowne poddawano srogim represjom. Komuniści wprowadzili śluby cywilne oraz rozwody, dzięki którym osłabiano tradycyjne więzi rodzinne, uznawane za przeszkodę w propagowaniu idei komunistycznych.
DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie