Historia

Przeczytaj fragment referatu sprawozdawczego wygłoszonego 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj fragment referatu sprawozdawczego wygłoszonego

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Jak na XVII zjeździe partii Józef Stalin ocenił sytuację radzieckiej gospodarki?

- Józef Stalin na XVII Zjeździe WKP(b) przekonywał, że sowiecka gospodarka przeżywa rozwój, a produkcja rolnicza rośnie w szybkim tempie, dając wielkie nadzieje na przyszłość.

2. Jak Józef Stalin tłumaczył niepowodzenia działań państwowych w pierwszym okresie kolektywizacji?

- Dyktator ZSRR, niepowodzenia władz państwowych w pierwszym okresie kolektywizacji tłumaczył olbrzymimi trudnościami w zjednoczeniu rozproszonych i niewielkich gospodarstw rolnych w wielkie kolektywy. Podkreślał, że proces kolektywizacji trwał długo, ponieważ wymagał nakładu wielkich środków finansowych - "w ogóle reorganizacyjny proces przebudowy i przeprowadzenia jednostkowego gospodarstwa na nowe tory kolektywiczne, okres wymagający wiele czasu i wielkich wydatków - wszystkie te czynniki siłą rzeczy zdecydowały o powolnym tempie wzrostu rolnictwa".

3. Na podstawie informacji z lekcji oceń prawdziwość stwierdzeń zawartych w ostatnim akapicie

- Słowa Józefa Stalina zawarte w ostatnim akapicie: "Trzeba przyznać, że chłopstwo pracujące, nasze radzieckie chłopstwo ostatecznie i bezpowrotnie stanęło pod czerwonym sztandarem socjalizmu" przepełnione są kłamstwem oraz manipulacją. Kolektywizacja rolnictwa prowadzona przez komunistów zakończyła się całkowitą klęską. Dyktator nie wspomina o silnym sprzeciwie wśród chłopów, mordach kułaków oraz zsyłkach na Syberię. Stworzone przez bolszewików kołchozy były neudolnie zarządzane. Kolektywizacja prowadzona w sposób bezwzględny i brutalny doprowadziła do Wielkiego Głodu na Ukrainie, w wyniku którego śmierć poniosło kilka milionów ludzi.

 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie