Historia

Przeczytaj tekst przysięgi żołnierzy AK 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj tekst przysięgi żołnierzy AK

4
 Zadanie

A. Wyjaśnij, jakie były najważniejsze cele żołnierza AK, a jakie członka GL

- Najważniejszym celem żołnierzy Armii Krajowej było dochowanie wierności Rzeczypospolitej Polskiej, walka o jej wyzwolenie z rąk okupantów oraz obrona Jej honoru. Żołnierze AK przysięgali bezwzględne posłuszeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Naczelnemu Wodzowi oraz Dowódcy Armii Krajowej. 

- Najważniejszym celem żołnierzy Gwardii Ludowej była walka o niepodległość Ojczyzny i wolności ludu. Żołnierze zobowiązywali się do wykonywania wszelkich powierzonych im rozkazów oraz zadań bojowych. Przyrzekali, że nie cofną się przez żadnym niebezpieczeństwem, dochowają tajemnicy wojskowej, nie zdradzą współtowarzyszy broni, nawet pod groźbą najokrutniejszych tortur. 

B. Wymień osoby, którym żołnierze AK zobowiązywał się być posłusznym. Wymień nazwiska tych osób - załóż, że przysięga odbywała się w marcu 1942 r

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Władysław Raczkiewicz.
 • Naczelny Wódz - gen. Władysław Sikorski
 • Dowódca Armii Krajowej - gen. Stefan "Grot" Rowecki.

C. Wskaż podobieństwa w obu rotach przysięgi i najważniejsze różnice

Podobieństwa

 • walka o niepodległość Ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa;
 • posłuszeństwo przełożonym;
 • służba rodakom;
 • dochowanie tajemnicy wojskowej;
 • oddanie życia w obronie ideałów; 

Różnice:

 • żołnierze AK przysięgali zachowanie bezwzględnego posłuszeństwa względem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Naczelnego Wodza oraz Dowódcy Armii Krajowej. Przysięgę składali kładąc ręce na Krzyż Święty, jako "znak Męki i Zbawienia". Złożenie przysięgi było jednym z podstawowych kroków do wejścia w świat podziemnej Polski.
 • żołnierze Gwardii Ludowej wywodzili się z PPR, przyświecały im ideały komunistyczne - "walka o wolność ludu", przysiegali prowadzić działania zbrojne z Niemcami, nazywali siebie "antyfaszystami". 
DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie