Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Zapoznaj się z danymi z tabeli, a następnie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Zapoznaj się z danymi z tabeli, a następnie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. Na podstawie danych z tabeli rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. W rubryce obok każdej z nich napisz prawda lub fałsz

1. W 1929 r. produkcja węgla kamiennego była najwyższa w Polsce - Prawda.

2. W 1929 r. najsłabiej rozwiniętym gospodarczo państwem, jeśli chodzi o produkcję na jednego mieszkańca, była Polska - Prawda.

3. W 1929 r. liderami w produkcji przemysłow ej na jednego mieszkańca były Węgry i Włochy - Fałsz.

B. Wskaż kraj, w którym największy procent produkcji na jednego mieszkańca pochodził z rolnictwa. Podaj dwie przyczyny takiego stanu rzeczy

- Kraj, w którym największy procent produkcji na jednego mieszkańca pochodził z rolnictwa to - Węgry

- Przyczyny:

  • korzystne warunki do upraw. Węgry posiadały znaczne zróżnicowanie pokrywy glebowej. W najlepszych dla rolnictwa rejonach niziny węgierskiej występowały zarówno czarnoziemy jak i gleby brunatne.
  • tzw. "rewolucja agrarna" na Węgrzech. Węgry stały się głównym eksporterem zboża i mięsa.

 

C. Wskaż kraj, w którym największy procent produkcji na jednego mieszkańca pochodził z przemysłu. Podaj dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.

- Kraj, w którym największy procent produkcji na jednego mieszkańca pochodził z przemysłu to - Włochy

- Przyczyny:

  • rozwój przemysłu zbrojeniowego na szeroką skalę. 
  • rozwój przemysłu ciężkiego, upaństwowienie części zakładów pracy.