Historia

Przedstaw proces rozpadu byłej Jugosławii. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw proces rozpadu byłej Jugosławii.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Proces rozpadu byłej Jugosławii.

W 1980 roku wraz ze śmiercią Josipa Broza - Tity rozpoczął się kryzys wewnętrzny w Jugosławii. 

25 czerwca 1991 r. niepodległość proklamowały Słowenia i Chorwacja, co spowodowało zbrojną interwencję Jugosławii na terenie Słowenii. Atak został powstrzymany i potępiony na arenie międzynarodowej. Wycofujące się wojska jugosławiańskie zaatakowały Chorwację, gdzie również poniosły porażkę. 

7 listopada 1992 r. niepodległość ogłosiła Macedonia, a 5 kwietnia 1992 r. Bośnia i Hercegowina. Do Bośni i Hercegowiny wkroczyły oddziały jugosławiańskie, jednak pod wpływem opinii międzynarodwej zostały zmuszone do wycofania swoich wojsk. Miejscowym Serbom pozostawiono jednak sprzęt wojskowy, który stał się powodem wybuchu konfliktu pomiędzy nimi a muzłumańskimi Bośniakami. Walki trwały do 1995 r. i odznaczały się dużym okrucieństwem. Zginęło w nim ok. 200 tys. osób. Wszystkie strony konfliktu dokonywały czystek etnicznych, przodowali w nich jednak Serbowie. 

Wojna wykazała znaczną bezsilność organizacji międzynarodowych - ONZ, NATO i Unii Europejskiej, które nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków, aby zakończyć konflikt.

W 1996 r. rozpoczęły się walki Albańczyków o odłączenie Kosowa. W 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość, jednak nie uznały jej wszystkie państwa. 

2006 r. Czarnogóra podjęła decyzję o zerwaniu federacji z Serbią. 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie