Historia

Przedstaw proces tworzenia się władz polskich 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw proces tworzenia się władz polskich

1
 Zadanie

1.1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Proces tworzenia się władz polskich na Zachodzie.

17/18 września 1939 r. - Prezydent Ignacy Mościcki, rząd z premierem gen. Felicjanem Sławojem - Składkowskim i Naczelny Wódz marsz. Edward Rydz - Śmigły przekroczył granicę rumuńską i zostali internowani. Internowanie rządu spowodowało powołanie nowych władz Rzeczypospolitej w celu zachowania ciągłości państwa polskiego. 

30 września 1939 r. - doszło do zaprzysiężenia nowego polskiego prezydenta - Władysława Raczkiewicza. Było to możliwe za względu na zapis w konstytucji kwietniowej, pozwalający urzędującemu prezydentowi wyznaczyć swojego zastępcę. W tym samym dniu nowy prezydent powierzył misję sformowania rządu gen. Władysławowi Sikorskiemu

Utworzony przez Władysława Sikorskiego rząd był gabinetem koalicyjnym, opierającym się na ugrupowaniach opozycji antysanacyjnej: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwie Ludowym, Stronnictwie Pracy i Stronnictwie Narodowym, ale także zanaleźli się w nim umiarkowani piłsudczycy. Gen. Sikorski oprócz urzędu premiera i ministra spraw wojskowych, od listopada 1939 r. pełnił również funkcję Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. 

Rząd RP na emigracji, z siedzibą w Angers, niemal natychmiast został uznany przez Francję i Wielką Brytanię, a także inne państwa zaprzyjaźnione. 

W grudniu 1939 r. - Prezydent Władysław Raczkiewicz powołał Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej, która pełniła funkcję namiastki polskiego parlamentu i doradzała rządowi. W jej skład weszło 22 członków mianowanych przez prezydenta na wniosek premiera. Reprezentowali oni ugrupowania polityczne emigracji - PPS, SL, SP, SN  sancję. Przewodniczącym Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, a po jego śmierci Stanisław Grabski

W styczniu 1940 r. - podpisano polsko - francuski układ wojskowy, który przewidywał stworzenie stutysięcznej armii polskiej z własnym naczelnym dowództwem. Wiosną tego roku Polskie Siły Zbrojne we Francji liczyły prawie 85 tys. żołnierzy. Dalsze formowanie jednostek polskich zostało przerwane przez niemiecką agresję na zachód Europy. Mimo to, polscy żołnierze wzięli udział w walkach o niepodległość Norwegii i Francji. 

Na skutek klęski Francji w czerwcu 1940 r. prezydent, rząd polski oraz część sił zbrojnych ewakuowano do Wielkiej Brytanii.

W lipcu 1943 r. w wyniku niewyjaśnionej do dnia dzisiejszego katastrofy w Giblartarze zginął gen. Władysław Sikorski wraz z najbliższymi współpracownikami. Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk ze Stronnictwa Ludowego, a funkcję Naczelnego Wodza objął gen. Kazimierz Sosnkowski.

29 listopada 1944 r. - nowy rząd został sformowany przez Tomasza Arciszewskiego. Podtrzymywał on chęć porozumienia z ZSRR, ale na zasadach poszanowania suwerenności Polski. Powołanie w Polsce TRJN, w którym wicepremierem został Stanisław Mikołajczyk, spowodowało jego uznanie przez państwa zachodnie i stało się równoznaczne z cofnięciem uznania dla Rządu RP na emigracji.

W grudniu 1990 r. -  Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski uroczyście przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy II Rzeczypospolitej, rząd na emigracji zakończył swoje istnienie.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie