Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw proces tworzenia się władz polskich 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw proces tworzenia się władz polskich

1
 Zadanie

1.1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Proces tworzenia się władz polskich na Zachodzie.

17/18 września 1939 r. - Prezydent Ignacy Mościcki, rząd z premierem gen. Felicjanem Sławojem - Składkowskim i Naczelny Wódz marsz. Edward Rydz - Śmigły przekroczył granicę rumuńską i zostali internowani. Internowanie rządu spowodowało powołanie nowych władz Rzeczypospolitej w celu zachowania ciągłości państwa polskiego. 

30 września 1939 r. - doszło do zaprzysiężenia nowego polskiego prezydenta - Władysława Raczkiewicza. Było to możliwe za względu na zapis w konstytucji kwietniowej, pozwalający urzędującemu prezydentowi wyznaczyć swojego zastępcę. W tym samym dniu nowy prezydent powierzył misję sformowania rządu gen. Władysławowi Sikorskiemu

Utworzony przez Władysława Sikorskiego rząd był gabinetem koalicyjnym, opierającym się na ugrupowaniach opozycji antysanacyjnej: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwie Ludowym, Stronnictwie Pracy i Stronnictwie Narodowym, ale także zanaleźli się w nim umiarkowani piłsudczycy. Gen. Sikorski oprócz urzędu premiera i ministra spraw wojskowych, od listopada 1939 r. pełnił również funkcję Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. 

Rząd RP na emigracji, z siedzibą w Angers, niemal natychmiast został uznany przez Francję i Wielką Brytanię, a także inne państwa zaprzyjaźnione. 

W grudniu 1939 r. - Prezydent Władysław Raczkiewicz powołał Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej, która pełniła funkcję namiastki polskiego parlamentu i doradzała rządowi. W jej skład weszło 22 członków mianowanych przez prezydenta na wniosek premiera. Reprezentowali oni ugrupowania polityczne emigracji - PPS, SL, SP, SN  sancję. Przewodniczącym Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, a po jego śmierci Stanisław Grabski

W styczniu 1940 r. - podpisano polsko - francuski układ wojskowy, który przewidywał stworzenie stutysięcznej armii polskiej z własnym naczelnym dowództwem. Wiosną tego roku Polskie Siły Zbrojne we Francji liczyły prawie 85 tys. żołnierzy. Dalsze formowanie jednostek polskich zostało przerwane przez niemiecką agresję na zachód Europy. Mimo to, polscy żołnierze wzięli udział w walkach o niepodległość Norwegii i Francji. 

Na skutek klęski Francji w czerwcu 1940 r. prezydent, rząd polski oraz część sił zbrojnych ewakuowano do Wielkiej Brytanii.

W lipcu 1943 r. w wyniku niewyjaśnionej do dnia dzisiejszego katastrofy w Giblartarze zginął gen. Władysław Sikorski wraz z najbliższymi współpracownikami. Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk ze Stronnictwa Ludowego, a funkcję Naczelnego Wodza objął gen. Kazimierz Sosnkowski.

29 listopada 1944 r. - nowy rząd został sformowany przez Tomasza Arciszewskiego. Podtrzymywał on chęć porozumienia z ZSRR, ale na zasadach poszanowania suwerenności Polski. Powołanie w Polsce TRJN, w którym wicepremierem został Stanisław Mikołajczyk, spowodowało jego uznanie przez państwa zachodnie i stało się równoznaczne z cofnięciem uznania dla Rządu RP na emigracji.

W grudniu 1990 r. -  Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski uroczyście przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy II Rzeczypospolitej, rząd na emigracji zakończył swoje istnienie.