Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Edukacja II Rzeczypospolitej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Edukacja II Rzeczypospolitej

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Porównaj system szkolny II Rzeczypospolitej z systemem edukacji obowiązującym współcześnie

- System szkolny II Rzeczypospolitej opierał się na 6 - letniej szkole powszechnej, 4 - letnim gimnazjum ogólnokształcącym, 2 - letnim liceum oraz 4 - letnich studiach wyższych.

- Współczesny system edukacji wygląda nieco inaczej. Szkoła podstawowa trwa 6 lat, gimnazja są 3 - letnie, licea ogólnokształcące oraz licea profilowane - 3 letnie, technika - 4 letnie. Studia według systemu bolońskiego dzielą się na: licencjackie / inżynierskie - trwające w zależności 3 i 3,5 roku, natomiast studia magisterskie uzupełniające odpowiednio - 2 i 1,5 roczne. 

- Dawniej, chcąc zostać nauczycielem należało ukończyć czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i przynajmniej trzyletnie liceum pedagogiczne. Obecnie byłoby to niemożliwe. Nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie, dysponująca dyplomem ukończenia studiów licencjackich. W liceach oraz technikach mogą nauczać osoby mające tytuł naukowy magistra. 

- Do pracy zarobkowej przygotowują współcześnie: 3 - telnie zasadnicze szkoły zawodowe a także 4 - letnie technika. Podobnie jak w II RP - gimnazja ogólnokształcące nie przygotowują do tego typu zajęć. Kilkadzisiąt lat temu gimnazja zawodowe kończyli czeladnicy, mogący zarabiać w odpowiednich warsztatach.

2. Wyjaśnij, jaki jest związek między wzrostem poziomu szkolnictwa i nauki a rozwojem gospodarczym kraju.

- Dzięki wzrostowi rozwoju gospodarczego kraju, można było sfinansować budowę nowych placówek oświatowych oraz opłacić wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Można spojrzeć na to również z drugiej strony - im wyższy był poziom szkolnictwa, tym lepiej wykwalifikowany zespół inżynierów pracujących na rzecz rozwoju i rozbudowy kraju.