Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób ukształtowały się 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób ukształtowały się

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
 • Stan chłopski 

- W okresie wzrostu gospodarczego, który nastąpił w Europie od przełomu X i XI w. do początku XIV stulecia - nastąpiło masowe zasiedlanie nowych obszarów. Nowi osadnicy karczowali lasy i osuszali bagna, pozyskiwali nowe pola i budowali nowe wsie. Dzięki kolonizacji polepszyła się kondycja prawna poddanych - właściciele ziemscy przyciągali kolonistów, gwarantując im stałą wysokość czynszu, dziedziczne prawa do dzierżawionej ziemi oraz samorząd wiejski. Z czasem prawa rozciągnięto na ludność wiejską, która zyskała status odrębnego stanu społecznego. Odtąd chłopi posiadali odrębne prawa oraz sądownictwo.

 • Stan mieszczański

- Postępująca kolonizacja doprowadziła do odrodzenia życia miejskiego oraz upowszechnienia gospodarki towarowo - pieniężnej. Średniowieczne miasta były przede wszystkim ośrodkami produkcji rzemieślniczej i wymiany handlowej. Produkcja rzemieślnicza skupiona była w cechach, które zrzeszały przedstawicieli tego samego zawodu. Z czasem bogatsze i ludniejsze miasta średniowieczne zaczęły otrzymywać od władców autonomię prawną potwierdzoną w przywilejach. Odtąd mieszkańcy miast zyskali odrębne prawa oraz sądy miejskie. Doprowadziło to w konsekwencji do powstania nowego stanu - mieszczańskiego.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10168

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie