Historia

Wyjaśnij poniższe pojęcia. Poszukaj informacji 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij poniższe pojęcia. Poszukaj informacji

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

 • Papież - biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej. Biskupi rzymu oparli swój prymat na sukcesji apostolskiej, zgodnie z tradycją, według której pierwszym biskupem Rzymu był Piotr Apostoł, który zginął śmiercią męczeńską. Jako biblijne uzasadnienie szczególnej pozycji biskupa Rzymu katoliccy teologowie przytaczają słowa zawarte w Nowym Testamencie, wypowiedziane przez Jezusa do Piotra Apostoła: "Zaprawdę powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą".
 • Chrześcijanie - wyznawcy monoteistycznej religii opartej na nauczaniu Jezusa Chrystusa, słowo "chrześcijanin" pochodzi od greckiego słowa "Christos" oznaczającego "Zbawiciel". Początkowo chrześcijanie tworzyli wspólnoty religijne, spotykali się na wspólnej modlitwie, pomagali sobie wzajemnie, w okresie prześladowań religijnych byli mordowani przez Rzymian. Chrześcijanin to człowiek wybrany przez Boga, obdarowany życiem wiecznym, to ten, który trwa we wspólnocie.
 • Pismo św. - (z języka greckiego oznacza "zwój papirusu") zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, uznawanych przez Żydów i Chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament.  
DYSKUSJA
Informacje
Historia wokół nas 5
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie