Historia

Wyobraź sobie, że żyjesz pod koniec XVI wieku. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Wyobraź sobie, że żyjesz pod koniec XVI wieku.

8
 Zadanie
9
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

A. W jaki sposób szlachta zapewniła porządek podczas pierwszego bezkrólewia

Po śmierci ostatniego przedstawiciela dynastii Jagiellonów - Zygmuta II Augusta w Rzeczpospolitej zapanowało bezkrólewie. Państwo pogrążyło się w marazmie i anarchii. Najważniejsze stało się zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w kraju. Szlachta obawiała się, że z czasem dojdzie do aktów bandytyzmu i licznych rozbojów. Aby nie dopuscić do takiej sytuacji, zawiązano w poszczególnych województwach konfederacje. Konfederacje zawiązane w 1572 roku miały zapewnić w kraju porządek i bezpieczeństwo. Spełniły swoje zadanie. W trudnym okresie bezkrólewia szlachta udowodniła, że potrafi zadbać o Rzeczpospolitą.

B. Na czym polegała umowa między królem elekcyjnym a szlachtą? Dlaczego szlachta ją zawierała?

Umowa zawarta pomiędzy królem elekcyjnym a szlachtą polegała na tym, iż zanim nowy monarcha otrzymał koronę zobowiązany był zaprzysiądz warunki zawarte w Artykułach henrykowskich. Dokument ten zawierał najważniejsze postanowienia dotyczące sposobu funkcjonowania państwa. Potwierdzał wszystkie przywileje nadane szlachcie przez poprzednich monarchów. Gwarantował wolną elekcję oraz tolerancję religijną. Ponadto, Artykuły henrykowskie zobowiązywały króla do regularnego zwoływania sejmu, który miał kontrolować decyzje podejmowane przez władcę. W razie łamania swobód szlacheckich przez panującego - szlachta miała prawo do wypowiedzenia mu posłuszeństwa i rozpoczęcia zbrojnego buntu zwanego rokoszem.

C. Podaj wady wolnej elekcji. 

  • Ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy;
  • W czasie wolnej elekcji często dochodziło do waśni, kłótni oraz wystąpień zbrojnych pomiędzy szlachtą;
  • Wolna elekcja stwarzała możliwość ingerencji obcych mocarstw w sprawy Rzeczpospolitej;
DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie