Historia

Wskaż różnice między powstaniem listopadowym a styczniowym 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wskaż różnice między powstaniem listopadowym a styczniowym

8
 Zadanie
9
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

  • Wskaż różnice między powstaniem listopadowym a styczniowym. W czasie którego sytuacja Polaków była korzystniejsza? Dlaczego?

Powstanie styczniowe i listopadowe uznaje się za największe powstania narodowowyzwoleńcze w historii Polski. Pierwsze z nich rozpoczęło się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, natomiast drugie z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Przyczyną wybuchu powstania listopadowego było permanentne łamanie konstytucji przez cara Aleksandra I i jego następcę, a także niezadowolenie panujące wśród młodych podchorążych wynikające z polityki wojskowej wielkiego księcia Konstantego. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego była branka ogłoszona przez naczelnika Rządu Cywilnego Aleksandra Wielopolskiego. Powstańcy listopadowi prowadzili regularną wojnę polsko - rosyjską, byli dobrze uzbrojeni i wszykoleni, stoczyli wiele zwycięskich bitew z carską armią, niestety z powodu liczebnej przewagi Rosjan i okrutnej rzezi mieszkańców Warszawy - zryw zakończył się upadkiem. Zupełnie inaczej wyglądało powstanie styczniowe. Powstańcy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę partyzancką, mimo wielu sukcesów w mniejszych potyczkach, nie udało im się opanować większego miasta ani rozleglejszego terenu. Powstańcy byli słabo uzbrojeni, nie mieli jednolitych mundurów, walczyli za pomocą kos osadzonych na sztorc. Oba powstania upadły, Rosjanie krwawo rozprawili się z Polakami. Spłonęły dziesiątki miasteczek, wsi oraz setki dworów szlacheckich. Wobec powstańców zastosowano okrutne represje.

A. Podaj przyczyny wybuchu powstania styczniowego.

  • Wzrost nastrojów niepodległościowych w Królestwie Polskim od 1860 roku - organizowanie pochodów, manifestacji patriotycznych, wprowadzenie żałoby narodowej.    
  • Osłabienie Rosji w wyniku przegranej wojny krymskiej (1853-1856), nastanie tzw. "odwilży posewastopolskiej".  
  • Rozwój działań konspiracyjnych, powstanie tajnych organizacji młodzieżowych.
  • Ogłoszenie przez Aleksandra Wielopolskiego (Naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego) branki, czyli nadzwyczajnego poboru młodych mężczyzn do wojska na podstawie list imiennych.

 

B. Opisz przebieg powstania styczniowego.

Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Przeciwko licznej, regularnej armii rosyjskiej wystąpiło kilka tysięcy słabo uzbrojonych powstańców. Brakowało broni i amunicji, powstańcy walczyli za pomocą kos osadzonych na sztorc i dubeltówek, nie mieli jednolitych mundurów. Szlachcice i chłopi walczyli w ubiorach, w których wstępowali do oddziałów. Żołnierze zaznaczali swą przynależność do wojsk polskich poprzez doczepianie do czapek metalowych orzełków i biało - czerwonych kokard. Powstańcy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę partyzancką - atakowali znienacka, po czym szybko sie wycofywali. Mimo, że odnieśli wiele sukcesów w mniejszych potyczkach, to jednak nie udało im się opanować żadnego większego miasta ani rozleglejszego obszaru. Kiedy jesienią 1863 roku powstańcy byli już blisko porażki, na ich czele stanął Romuald Traugutt - ostatni dyktator powstania styczniowego. Dowódca wznowił działalność władz powstańczych w Warszawie, usprawnił ściganie podatków na rzecz walczących oddziałów, uefektywnił działalność tajnego państwa. Niestety, wiosną 1864 roku Traugutt został aresztowany przez Rosjan, a kilka miesięcy później - stracony. Wiosną 1864 roku powstanie upadło. 

C. Wyjaśnij, gdzie i po co prowadzono rusyfikację i germanizację?

Rusyfikację - prowadzono w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie), nasiliła się po klęsce powstania styczniowego;

Germanizację - prowadzono w zaborze pruskim, nasiliła się zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec;

Zarówno polityka rusyfikacji jak i germanizacji miała na celu wynarodowienie Polaków, uczynienie z nich Rosjan i Niemców posłusznych obcym mocarstwom, ludzi, którymi łatwo będzie manipulować. Na szczeście polityka prowadzona przez zaborców nie powiodła się. Miała nawet odmienny od przewidzianego skutek. Zamiast złamać, ugruntowała opór Polaków przeciw zaborcom. Po strajku dzieci z Wrześni, na stwiedzenie nauczyciela, że wychowankowie są Niemcami, jedno z nich odpowiedziało dumnie: "Jesteśmy tylko poddanymi Rzeszy Niemieckiej, ale jesteśmy Polakami".

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie