Historia

Jak wyglądała gospodarcza sytuacja Polski 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jak wyglądała gospodarcza sytuacja Polski

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
 • Jak wyglądała gospodarcza sytuacja Polski za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego?

Reformy podjęte przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego najbliższych współpracowników objęły także polską gospodarkę. Monarcha podjął próbę wydźwignięcia Rzeczypospolitej z gospodarczego oraz finansowego marazmu. 

 • Uporządkowano mocno nadszarpnięte finanse państwa. 
 • Władza dążyła dp sprawniejszego ściągania podatków do skarbu państwa.
 • Ograniczono pańszczyznę chłopów, zamieniając ją na regularne opłaty w pieniądzu, czyli czynsz.
 • W dobrach królewskich zakładano nowe manufaktury. W manufakturze królewskiej w Kozienicach produkowano broń palną.
 • W miastach królewskich powołano tzw. Komisje Dobrego Porządku, które miały czuwać nad rozbudową sieci wodociągów i kanalizacji, planowaniem i wytyczaniem nowych ulic i placów oraz podnoszeniem stanu czystości.
 • W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego dobrze rozwijał się tradycyjny region przemysłowy - Okręg Staropolski w rejonie Kielc. Zostały tam wybudowane pierwsze na ziemiach polskich piece hutnicze. 
 • Rozwijał się system bankowy. Największym ówczesnym bankiem warszawskim była instytucja finansowa Piotra Teppera. 
 • Niestety, odcięcie Rzeczypospolitej od portu w Gdańsku utrudniło polską wymianę handlową.
 • Niestety, za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego nie powołano ani banku emisyjnego, ani giełdy, co świadczyło o słabości rynku kapitałowego w Polsce.
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie