Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Przedstaw działania podejmowane podczas Wiosny 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przedstaw działania podejmowane podczas Wiosny

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Wiosna Ludów na ziemiach polskich - przyczyny, przebieg i skutki.

 

Wiosna Ludów w Wielkopolsce.

Przyczyny:

 • Rozbudzenie dążeń niepodległościowych na wieść o rewolucji w Berlinie.
 • Ogłoszenie amnestii dla polskich więźniów z 1846 r., w tym zwolnienie z więzienia Ludwika Mierosławskiego i Karola Libelta.
 • Wybuch powstania wielkopolskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Przebieg:

 • 20 marca 1848 r. w Poznaniu został utworzony Komitet Narodowy, którego przedstawiciele zwrócili się do pruskiego króla z prośbą o spolszczenie administarcji oraz utworzenie polskich oddziałów. Obiecano im też, iż w związku z reorganizacją Wielkiego Księstwa Poznańskiego rozszerzone zostaną prawa Polaków. Równocześnie jednak władze pruskie szykowały się potajemnie do zażegnania siłą ruchów Polaków na rzecz odzyskania autonomii. 
 • Liczba polskich oddziałów, którymi miał dowodzić Ludwik Mierosławski, powiększała się, a sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Obustronne dążenie do zażegnania konfliktu doprowadziło do podpisania ugody w Jarosławcu (11 kwietnia 1848 r.), na mocy której zalegalizowano istnienie czterech polskich obozów wojskowych oraz ustalono, że administracja w całym Księstwie przejdzie w ręce Polaków. 
 • Mimo to władze pruskie nie dotrzymały swych zobowiązań i wciąż zmniejszały teren mający podlegać polskiej administracji, a ponadto szykowały się do zbrojnej interwencji.
 • Kiedy 29 kwietnia Prusacy zaatakowali obóz w Książu - Ludwik Mirosławski grupując powstańców z pozostałych obozów, odpowiedział walką. Pokonał wojska pruskie pod Miłosławiem (30 kwietnia) oraz Sokołowem (2 maja). Nie powiodły się próby wywołania powstania ludowego. Doszło do rozprężenia w wojsku powstańczym, a 6 maja Miłosławski złożył dowództwo. Trzy dni później w Bardo pod Wrześnią Polacy podpisali kapitulację. 

Skutki:

 • Przyśpieszenie procesu uwłaszczenia chłopów w Wielkopolsce.
 • Dopuszczenie do sejmu grup polskich chłopów.

Wiosna Ludów w Galicji.

Przyczyny:

 • Odradzanie się dążeń niepodległościowych i ożywienie ruchu niepodległościowego będące następstwem wybuchu rewolucji w Wiedniu i dymisji Klemensa von Metternicha.
 • Utworzenie w Krakowie - Komitetu Narodowego, a we Lwowie - Rady Narodowej.
 • Przybywanie emigrantów - działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, w celu wzięcia udziału w walce narodowowyzwoleńczej.
 • Zakładanie polskich pism.
 • Organizowanie demonstracji, w których żądano amnestii dla więźniów politycznych, zniesienia pańszczyzny oraz zwołania parlamentu.

Przebieg:

 • Podobnie jak w przypadku ziem zaboru pruskiego, początkowo władze pozytywnie odnosiły się do ideii autonomii. Ostatecznie jednak obietnicy tej nie zrealizowano.
 • 26 kwietnia 1848 r. - do buntującego się Krakowa wkroczyły wojska austriackie. Kilka dni wcześniej - gubernator Galicji - Franz von Stadion ogłosił uwłaszczenie chłopów, uprzedzając analogiczny krok planowany przez Polaków.
 • Z punktu widzenia zaborcy to posunięcie było bardzo korzystne, ponieważ zwiększało zaufanie chłopów do cesarza i oddalało wizję kolejnego powstania.