Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Ceremonia złożenia hołdu pruskiego 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Ceremonia złożenia hołdu pruskiego

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. Wymień argumenty, których użył Andrzej Krzycki, aby uzasadnić słuszność decyzji króla Polski o przyjęciu hołdu pruskiego.

  • Królestwo Polskie toczyło wiele wojen z zakonem krzyżackim. Zygmunt I Stary pragnął stałego pokoju z Krzyżakami - "nigdy trwałego pokoju ani zawieszenia broni nie można było (...) zawrzeć z zakonem";
  • Należało z szacunkiem przyjąć przysięgę złożoną przez Albrechta Hohenzollerna polskiemu królowi, niegodiwe było by wywoływanie kolejnej wojny z zakonem - "szkodliwą byłoby rzeczą wzniecać wojny, przeto należy zgodzić się na żądanie mistrza i wszystkich jego poddanych";

2. Opisz ceremonię założenia hołdu lennego przedstawioną przez polskiego dyplomatę. 

Kiedy Zygmunt I Stary zasiadł na tronie przystąpili do niego: biskup pomezański , liczni radcy oraz poddani księcia Albrechta Hohenzollerna. Następnie wielki mistrz zakonu krzyżackiego prosił polskiego króla o przebaczenie skłądając przysięgę wiecznej wierności. Wypowiedziawszy wzniosłą mowę świadczącą o niezwykłej wierności, pokorze i poddaniu zbliżył się do królewskiego tronu i upadłwszy na kolana przyjął chorągiew z czarnym orłem ukoronowaną literą "S". Na mocy zawartego traktatu Prusy Zakonne stały się polskim lennem, a prawo dziedziczenia władzy na tym terytorium otrzymali męscy potomkowie pruskiego księcia.