Precyzyjnie zmierzona masa jądra atomu izotopu... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Precyzyjnie zmierzona masa jądra atomu izotopu...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

Energię będziemy obliczać korzystając z wzoru:

`E=Deltam*c^2`

Gdzie E jest energia wiązania, Δm jest deficytem masy, c jest prędkością światła.

`c=3*10^8\ m/s`

Wiemy, że dla sodu:

`\ ^23_11"Na"`

Precyzyjnie zmierzona masa jądra wynosi:

`m_j=22,99\ u = 22,99 * 1,66*10^-27\ kg\ =\ 38,16*10^-27\ kg`

Obliczamy teraz sumę mas neutronów i protonów:

`m_"nuk"=Z*m_p+(A-Z)*m_n`

Gdzie A jest liczbą masową, Z jest liczbą atomową, a wartości masy protonu i neutronu wynoszą:

`m_p=1,673*10^-27\ kg`

`m_n=1,675*10^-27\ kg`

Wówczas masa nukleonów wynosi:

`m_"nuk"=11*1,673*10^-27\ kg\ +\ (23-11)*1,675*10^-27\ kg = 18,403*10^-27\ kg \ +\ 12*1,675*10^-27\ kg =`

`=18,403*10^-27\ kg\ +\ 20,1*10^-27\ kg\ =\ 38,503*10^-27\ kg`

Wiemy, że deficyt masy wynosi:

`Deltam=m_"nuk"-m_j`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`Deltam=38,503*10^-27\ kg\ -\ 38,16*10^-27\ kg=0,343*10^-27\ kg`

Wówczas energia będzie wynosić:

`E=0,343*10^-27\ kg * (3*10^8\ m/s)^2 = 0,343*10^-27\ kg*9*10^16\ m^2/s^2 =3,087*10^(-27+16)\ kg*m^2/s^2 \ = \ 3,087*10^-11\ J`

Wiemy, że:

`1\ J = 6,25*10^18\ eV`

Wówczas energia wynosi:

`E=3,087*10^-11*6,25*10^18\ eV=19,29*10^7\ eV`

Wówczas energia wiązania jednego nukleonu będzie miała postać:

`E_w=E/A`

`E_w=(19,29*10^7\ eV)/(23) ~~ 0,83*10^7\ eV=8,3*10^6\ eV = 8,3\ MeV`

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie