🎓 Przeczytaj wiersz z podziałem... - Zadanie 4: Nowi Tropiciele. Cz. 1 - strona 7
Przedmiot:
Wybierz przedmiot
Wybrana książka:
Nowi Tropiciele. Cz. 1 (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
3 szkoły podstawowej
Strona 7

Zapisujemy wiersz z podziałem na sylaby:

To klops. Już po wa-ka-cjach!

I la-to już za na-mi.

Nie moż-na go za-trzy-mać

tęs-kno-tą ani łza-mi...

Znów bu-dzik - sta-ry zrzę-da -

o-bu-dzi was o świ-cie,

tor-nis-try i ple-ca-ki

książ-ka-mi wy-peł-ni-cie

i dzień za dniem po-pły-nie.

I no-gi o-pa-lo-ne

po-drep-czą znó w in-ną stro-nę...

Ja wiem, że du-ża przer-wa

nie mom-że wam zas-tą-pić

bo-is-ka, la-su, pił-ki,

roz-grza-nej słoń-cem łą-ki.

Lecz ma-cie tu ko-le-gów

do za-baw i roz-mo-wy -

w tym ro-ku szkol-nym zno-wu

przy-bę-dzie kil-ku no-wych!

i bę-dą też wy-ciecz-ki.

I szkol-ne przed-sta-wie-nia!

To wszys-tko nie są chy-ba

po-wo-dy do zmar-twie-nia?

 

A wkrót-ce no-we kap-cie

znów sta-ną się za cias-ne...

Czas w szko-le szyb-ko zle-ci!

-Jak ze-szły rok?

NO, JA-SNE!

 

Możemy zauważyć, że w każdym rzędzie w wierszu jest 7 sylab. 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska. Aldona Danielewicz-Malinowska
ISBN:
9788302181283
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ola
166148

Nauczyciel

Z wykształcenia fizyk. W wolnym czasie lubię podróżować i udzielam się w schronisku dla zwierząt