Oblicz pH roztworu octanu... 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz pH roztworu octanu...

Zadanie 361
 Zadanie

Hydroliza octanu sodu zachodzi według równania:

`CH_3COO^-\ +H_2O\ ->\ CH_3COOH+OH^- `

W celu wyznaczenia pH roztworu skorzystamy z zależności na obliczanie pH soli hydrolizujących:

`Ka=(C_0*Kw)/([OH^-]^2) `

gdzie:

Ka - stała dysocjacji kwasu octowego

Kw - iloczyn jonowy wody (10-14)

C0 - stężenie początkowe roztworu soli

Z powyższego równania wyznaczamy stężenie jonów OH-

`[OH^-]=sqrt((C_0*Kw)/(Ka)) `

Potrzebne dane odczytujemy z tablic:

`C_0=0,1(mol)/(dm^3) `

`Kw=10^(-14) `

`Ka=1,8*10^(-5) `

Podstawiamy dane liczbowe i wyznaczamy stężenie jonów OH-

`[OH^-]=sqrt((0,1*10^(-14))/(1,8*10^(-5))) `

`[OH^-]=7,45*10^(-6) `

Wyznaczamy wartość pOH dla tego roztworu:

`pOH=-log[OH^-] `

`pOH=-log(7,45*10^-6) `

`pOH=5,1 `

Wyznaczamy wartość pH roztworu:

`pH=14-pOH `

`pH=14-5,1=8,9 `

Odpowiedź: pH tego roztworu wynosi 8,9

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4879

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie