Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o to, aby paliwa 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o to, aby paliwa

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Niekontrolowany rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji stanowi poważne zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka. W dniu dzisiejszym najważniejszym problemem jest ochrona środowiska. Jednym z jej aspektów jest utylizacja zanieczyszczeń gazowych emitowanych do atmosfery. Źródłem zanieczyszczeń gazowych obok zakładów przemysłowych są także samochody, kotłownie miejskie i domowe oraz duży udział mają źródła naturalne. Zmniejszenie emisji związków siarki do atmosfery, głównie `SO_2`, powstających w procesach przemysłowych jest w chwili obecnej jedym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Tlenek siarki(IV) jest jednym z głównych i jedynym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i wiele danych wskazuje na prostą zalezność pomiędzy stopniem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki(IV), a stanem zdrowia ludności narażonej na jego odziaływanie. Obok `SO_2` w skład zanieczyszczeń siarkowych gazów odlotowych w wielu przypadkach wchodzi również `SO_3` i `H_2S` `SO_3` powstaje podczas spalania paliwo obok `SO_2` stanowi 1-10% jego stężenia. W powietrzu `SO_3` ulega bardzo szybko reakcji z parą wodną z utworzeniem `H_2SO_4`. Siarkowodór `H_2S` jest gazem bezbarwnym i palnym o dużej toksyczności, charakteryzującym się przy tym bardzo nieprzyjemnym odorem zgniłych jaj. Bardzo łatwo utlenia się do `SO_2` i w procesach oczyszczania gazów jest źródłem `SO_2`, `H_2SO_4` lub siarki elementarnej. 

Jak wiadomo, najpoważniejszymi źródłami emisji `SO_2` są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Paliwa ciekłe i gazowe są oczyszczanie przez ich spalaniem. Zasadniczy udział w emisji `SO_2` ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Siarkę można usuwać na etapie przygotowania węgla do spalania, podczas spalania lub ze spalin odlotowych. Radykalnym rozwiązaniem byłoby odsiarczanie węgla, lecz obecnie ze względów ekonomicznych i jest to mało konkurencyjna metoda w stosunku do innych metod stosowanych do odsiarczania. Spośród metod odsiarczania podczas spalania największe nadzieje rokuje odsiarczanie w paleniskach fluidyzacyjnych. 

Emisja `SO_2` zależy od procentowej zawartości siarki w paliwie. Ogólna ocena strat spowodowanych ogromną emisją `SO_2` jest trudna od oszacowania, gdyż na całkowity bilans składają się schorzenia ludzi i zwierząd, korozje metali i konstrukcji budowlanych, niszczenie roślinności, mniejszenie wydajności zakwaszonych pól uprawnych i lasów, niszczenie odzieży itp. Podczas procesu spalania węgla zawarta w nim siarka jest utleniana, przy czym do najbardziej stabilnych produktów utleniania należą `SO_2` i `SO_3`. Szybkość utleniania siarki do tlenku siarki(VI) jest mniejsza niż do tlenku siarki(VI). W związku z tym gazy spalinowe oczyszcza się głównie z `SO_2`

Liczba proponowanych metod odsiarczania spalin jest znaczna i ciągle wzrasta. Metody te są oparte na procesach podstawowych jak absorcja lub adsorpcja, połączonych często z reakcją chemiczną.