Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o to, aby paliwa 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o to, aby paliwa

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Niekontrolowany rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji stanowi poważne zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka. W dniu dzisiejszym najważniejszym problemem jest ochrona środowiska. Jednym z jej aspektów jest utylizacja zanieczyszczeń gazowych emitowanych do atmosfery. Źródłem zanieczyszczeń gazowych obok zakładów przemysłowych są także samochody, kotłownie miejskie i domowe oraz duży udział mają źródła naturalne. Zmniejszenie emisji związków siarki do atmosfery, głównie `SO_2`, powstających w procesach przemysłowych jest w chwili obecnej jedym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Tlenek siarki(IV) jest jednym z głównych i jedynym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i wiele danych wskazuje na prostą zalezność pomiędzy stopniem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki(IV), a stanem zdrowia ludności narażonej na jego odziaływanie. Obok `SO_2` w skład zanieczyszczeń siarkowych gazów odlotowych w wielu przypadkach wchodzi również `SO_3` i `H_2S` `SO_3` powstaje podczas spalania paliwo obok `SO_2` stanowi 1-10% jego stężenia. W powietrzu `SO_3` ulega bardzo szybko reakcji z parą wodną z utworzeniem `H_2SO_4`. Siarkowodór `H_2S` jest gazem bezbarwnym i palnym o dużej toksyczności, charakteryzującym się przy tym bardzo nieprzyjemnym odorem zgniłych jaj. Bardzo łatwo utlenia się do `SO_2` i w procesach oczyszczania gazów jest źródłem `SO_2`, `H_2SO_4` lub siarki elementarnej. 

Jak wiadomo, najpoważniejszymi źródłami emisji `SO_2` są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Paliwa ciekłe i gazowe są oczyszczanie przez ich spalaniem. Zasadniczy udział w emisji `SO_2` ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Siarkę można usuwać na etapie przygotowania węgla do spalania, podczas spalania lub ze spalin odlotowych. Radykalnym rozwiązaniem byłoby odsiarczanie węgla, lecz obecnie ze względów ekonomicznych i jest to mało konkurencyjna metoda w stosunku do innych metod stosowanych do odsiarczania. Spośród metod odsiarczania podczas spalania największe nadzieje rokuje odsiarczanie w paleniskach fluidyzacyjnych. 

Emisja `SO_2` zależy od procentowej zawartości siarki w paliwie. Ogólna ocena strat spowodowanych ogromną emisją `SO_2` jest trudna od oszacowania, gdyż na całkowity bilans składają się schorzenia ludzi i zwierząd, korozje metali i konstrukcji budowlanych, niszczenie roślinności, mniejszenie wydajności zakwaszonych pól uprawnych i lasów, niszczenie odzieży itp. Podczas procesu spalania węgla zawarta w nim siarka jest utleniana, przy czym do najbardziej stabilnych produktów utleniania należą `SO_2` i `SO_3`. Szybkość utleniania siarki do tlenku siarki(VI) jest mniejsza niż do tlenku siarki(VI). W związku z tym gazy spalinowe oczyszcza się głównie z `SO_2`

Liczba proponowanych metod odsiarczania spalin jest znaczna i ciągle wzrasta. Metody te są oparte na procesach podstawowych jak absorcja lub adsorpcja, połączonych często z reakcją chemiczną.

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 2
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie