Napisz symbole opisanych izotopów, uwzględniając 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz symbole opisanych izotopów, uwzględniając

36
 Zadanie
37
 Zadanie
38
 Zadanie
39
 Zadanie

40
 Zadanie

a) Sumbol miedzi to Cu, a jej liczba atomowa wynosi 29. Więdząc, że w jądrze atomowym o mniejszej liczbie masowej są 34 neutrony, obliczymy liczbę masową: 29+34=63. Więc liczba masowa o 2 większw wynosi 65

`\ _29^63Cu\ i\ _29^65Cu`

b) Jeśli masa protonu wynosi 1u, a masa deuteru jest 2 razy większa, to będzie ona równa 2u. Uwaga: izotopu wodoru jako jedyne otrzymały swoje nazwy i symbole

`\ _1^1H\ i\ _1^2D`

c) Symbol chloru to Cl, a jego liczba atomowa wynosi 17. Jeśli jeden z izotopów ma 20 neutronów, to znaczy, że jego liczba masowa będzie równa:17+20=37. Liczba nukleonów w drugim izotopie jest równa liczbie masowej.

`\ _17^37Cl\ i\ _17^35Cl`

d) Symbol azotu to N, jego liczba atomowa to 7, więc jeśli jeden z izotopów zawiera 7 neutronów, to masa atomowa będzie wynosić 14u. Aby obliczyć masę drugiego z izotopów trzeba skorzystać z wzoru na średnią masę izotopową:

`m_(at.)=(p_1*m_1+p_2*m_2)/(100%)->m_2=(m_(at.)*100%-p_1*m_1)/(p_2)` 

`m_(at.)=14,004u`

`p_1=99,634%`

`m_1=14u`

`p_2=100%-99,634%=0,366%`

`m_2 ` - szukane

`m_2=(14,004u*100%-99,634%*14u)/(0,366%)~~15u` 

`\ _7^14N\ i\ _7^15N`  

e) Symbol uranu to U, a jego liczba atomowa to 92, więc jeśli liczba neutronów w jednym z izotopów wynosi 143, to masa atomowa będzie równa 235, bo 92+143=235. Masa drugiego z izotopów jest o 1,28% większa od 235, więc:

`235+1,28%*235=235+3,008=238,008~~238`

`\ _92^235U\ i\ _92^238U` 

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie