Wzory skróconego mnożenia dla sześcianów - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Wzory skróconego mnożenia

W trakcie kursu przygotowującego do matury podstawowej poznałeś już wzory skróconego mnożenia zawierające wyrażenia kwadratowe (przeczytaj). Teraz przyszedł czas na wyrażenia sześcienne, czyli trzecie potęgi. Omówimy dwa wzory, z czego każdy występuje w dwóch odmianach: sumy oraz różnicy.

Wzór pierwszy:
$$(a+b)^3 = a^3+3ab^2+3a^2b+b^3$$
$$(a-b)^3 = a^3+3ab^2-3a^2b-b^3$$


Jest on dość oczywisty, można po wyprowadzić go po prostu wymnażając wyrażenie $$(a+b)(a+b)(a+b)$$. Jak go zapamiętać? Można o nim myśleć w ten sposób: mając te trzy nawiasy możemy tylko na jeden sposób zbudować $$a^3$$ i $$b^3$$, więc współczynnik przy nich wynosi jeden. Za to $$3ab^2$$ zbudować na trzy sposoby: z dwóch nawiasów bierzemy po prostu $$a$$, a z jednego $$b$$ - a że nawiasy są trzy, to mamy trzy możliwości: $$abb$$ $$bab$$ $$bba$$. Współczynnik przy tym wyrażeniu musi być więc równy 3. Analogicznie w przypadku składnika $$3a^2b$$.

W przypadku różnicy minus występuje oczywiście tam, gdzie $$b$$ jest podniesione do nieparzystej potęgi.

Wzór drugi:
$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$$
$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

Ten też jest dość prosty do udowodnienia: po wymnożeniu prawej strony rzeczywiście otrzymujemy lewą (wszystko inne niż $$a^3$$ i $$b^3$$ się redukuje). Jak go zapamiętać? Pierwszy nawias to po prostu suma/różnica, znak jest taki sam jak znak znak lewej strony. Drugi czynnik jest już wtedy oczywisty, jeśli pamiętamy o tym, że całe wyrażenie musi zawierać dokładnie jeden plus: w przypadku różnicy trzecich potęg minus mieliśmy już wcześniej, w przypadku sumy $$ab$$ jest jedynym miejscem, gdzie możemy go dopisać, bo inaczej otrzymalibyśmy ujemny składnik $$a^3$$ lub $$b^3$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Rozwiąż równanie

`b)` 

`3x^4+6x^2=0\ \ \ \ |:3` 

`x^4+2x^2=0` 

`x^2(x^2+2)=0` 

`x^2=0\ \ \ "lub"\ \ \ x^2+2=0\ \ \ |-2` 

`x=0\ \ \ \ "lub"\ \ \ x^2=-2` 

Kwadrat dowolnej liczby jest zawsze nieujemny, nie może więc być równy -2. Stąd równanie ma tylko jedno rozwiązanie. 

`x=0` 

 

 

`c)` 

`5x^4+x^2=0` 

`x^2(5x^2+1)=0` 

`x^2=0\ \ \ \ "lub"\ \ \ \ 5x^2+1=0\ \ \ |-1` 

`x=0\ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ 5x^2=-1\ \ \ |:5`  

`x=0\ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ x^2=-1/5` 

Kwadrat dowolnej liczby jest zawsze nieujemny, nie może więc być równy -1/5. Stąd równanie ma tylko jedno rozwiązanie. 

`x=0` 

 

 

 

`d)` 

`x^4-9x^2=0` 

`x^2(x^2-9)=0` 

`x^2(x^2-3^2)=0` 

`x^2(x-3)(x+3)=0` 

`x^2=0\ \ \ "lub"\ \ \ x-3=0\ \ \ |+3\ \ \ "lub"\ \ \ x+3=0\ \ \ |-3` 

`x=0\ \ \ \ "lub"\ \ \ x=3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ x=-3`     

 

Naszkicuj wykres funkcji...

Z definicji wartości bezwzględnej mamy:

`|x-1|={(x-1,\ "dla"\ xge1),(-x+1,\ "dla"\ x< 1):}` 

W takim razie wzór funkcji `f` możemy zapisać następująco:

 `f(x)={((x+1)/(x(x-1)),\ "dla"\ xge1),((x+1)/(x(1-x)),\ "dla"\ x< 1):}` 

a po wyciągnięciu minusa z mianownika funkcji określonej dla `x< 1` otrzymamy wreszcie:

 `f(x)={((x+1)/(x(x-1)),\ "dla"\ xge1),(-(x+1)/(x(x-1)),\ "dla"\ x< 1):}` 

Zauważmy, że aby otrzymać wykres funkcji `y=-(x+1)/(x(x-1)),` wystarczy przekształcić wykres

funkcji `y=(x+1)/(x(x-1))` symetrycznie względem osi `OX.`    

W takim razie zbadamy przebieg funkcji `g(x)=(x+1)/(x(x-1))` i naszkicujemy jej wykres, a następnie

odpowiednio go przekształcimy.

 

`g(x)=(x+1)/(x(x-1))` 

`1.` Określamy dziedzinę funkcji:

`x(x-1)!=0` 

`x!=0\ ^^\ x!=1` 

`D_g=bbR-{0,\ 1}` 

 

`2.` Znajdujemy punkty przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.

Wykres funkcji `g` nie przecina osi `OY,`  ponieważ `0 notin D_g.`  

By znaleźć punkty, w których wykres przecina oś `OX,` rozwiązujemy równanie `g(x)=0:`       

`(x+1)/(x(x-1))=0\ "/"*(x(x-1))!=0` 

`x+1=0` 

`x=-1` 

Zatem wykres funkcji `f` przecina oś `OX` w punkcie `(-1,\ 0).`

 

`3.` Obliczamy granice na końcach przedziałów, w których funkcja `g` jest określona. 

`lim_(x-> -oo)(x+1)/(x^2-x)=lim_(x->-oo)(1/x+1/x^2)/(1-1/x)=0`   

`lim_(x-> +oo)(x+1)/(x^2-x)=lim_(x->+oo)(1/x+1/x^2)/(1-1/x)=0`   

Prosta `y=0` jest obustronną asymptotą poziomą wykresu funkcji `g.`  

`lim_(x-> 0^-)(x+1)/(x(x-1)) stackrel([1/(-1*0^-)])=+oo` 

`lim_(x-> 0^+)(x+1)/(x(x-1)) stackrel([1/(-1*0^+)])=-oo` 

`lim_(x-> 1^-)(x+1)/(x(x-1)) stackrel([2/(1*0^-)])=-oo` 

`lim_(x-> 1^+)(x+1)/(x(x-1)) stackrel([2/(1*0^+)])=+oo`

Proste `x=0` oraz `x=1` są asymptotami pionowymi (obustronnymi) wykresu funkcji `g.`  

 

`4.` Wyznaczamy pochodną funkcji `g:` 

`g'(x)=((x+1)/(x^2-x))^'=(x^2-x-(2x-1)(x+1))/(x^2-x)^2=(x^2-x-2x^2-2x+x+1)/(x^2-x)^2=(-x^2-2x+1)/(x^2-x)^2`  

i określamy jej dziedzinę: `D_(g')=bbR-{0,\ 1}.`  

 

`5.` Wyznaczamy przedziały monotoniczności oraz ekstrema lokalne funkcji `g.` 

Szukamy miejsc zerowych pochodnej:

`(-x^2-2x+1)/(x^2-x)^2=0\ "/"*(x^2-x)^2!=0` 

`-x^2-2x+1=0` 

`Delta=4+4=8,\ sqrtDelta=2sqrt2` 

`x=(2-2sqrt2)/(-2)=sqrt2-1\ vv\ x=(2+2sqrt2)/(-2)=-1-sqrt2` 

Szkicujemy wykres funkcji `g':` 

Zatem:

`g'(x)< 0` dla `x in (-oo,-1-sqrt2)uu(sqrt2-1,+oo)` 

`g'(x)> 0` dla `x in (-1-sqrt2,\ sqrt2-1)` 

Zatem funkcja jest malejąca w przedziałach `(-oo,-1-sqrt2)` oraz `(sqrt2-1,+oo),` a rosnąca w przedziale `(-1-sqrt2,\ sqrt2-1).` 

Funkcja osiąga minimum lokalne dla `x=-1-sqrt2,` a maksimum lokalne dla `x=sqrt2-1.` 

`g(-1-sqrt2)=(-1-sqrt2+1)/((-1-sqrt2)^2-(-1-sqrt2))=-sqrt2/(1+2sqrt2+2+1+sqrt2)=` 

`=-sqrt2/(4+3sqrt2)*(4-3sqrt2)/(4-3sqrt2)=-(4sqrt2-6)/(16-18)=(4sqrt2-6)/2=2sqrt2-3` 

`g(sqrt2-1)=(sqrt2-1+1)/((sqrt2-1)^2-(sqrt2-1))=sqrt2/(2-2sqrt2+1-sqrt2+1)=` 

`=sqrt2/(4-3sqrt2)*(4+3sqrt2)/(4+3sqrt2)=(4sqrt2+6)/(16-18)=-2sqrt2-3` 

 

 

Otrzymane wyniki zbieramy w tabeli.

Przyjmijmy `-1-sqrt2=x_1,\ sqrt2-1=x_2.` 

`x`  `(-oo,\ x_1)`  `x_1`  `(x_1,-1)`  `-1`  `(-1,\ 0)`  `0`  `(0,\ x_2)`  `x_2`  `(x_2,\ 1)`  `1`  `(1,\ oo)`  
`g'(x)`  `-`  `0`  `+`  `+`  `+`  `xx`  `+`  `0`  `-`  `xx`  `-` 
`g(x)`  `-oo searr 0`  `2sqrt2-3`  `nearr`  `0`  `nearr +oo`  `xx`  `-oo nearr`  `-2sqrt2-3`  `searr -oo`  `xx`  `0 searr oo` 

 

 Szkicujemy wykres funkcji `g` na całej dziedzinie. Następnie część wykresu dla `x< 1` odbijamy symetrycznie względem osi `OX.` 

Otrzymamy wówczas wykres funkcji `f.`  

 

Punkty: A(6,4), B(-3,7) ...

`A=(6;4)` 

`B=(-3;7)` 

`C=(-2;0)` 

`ABCD-"równoległobok"` 

`P=?` 

`d=?` 

`d-"odległość punktu C od prostej AB"` 

Zauważmy, że d jest wysokością równoległoboku opuszczoną na podstawę AB.

`AB:y=ax+b` 

`4=6a+b\ iff\ -4=-6a-b`  

`7=-3a+b`   

Dodajmy równania do siebie.

`3=-9a` 

`a=-1/3` 

`b=7+3a=6` 

`AB:y=-1/3x+6\ iff\ 1/3x+y-6=0`  

 

`d=|1/3*(-2)+1*0-6|/sqrt((1/3)^2+1^2)=(20/3)/(10/9)=(20/3)/(1/3sqrt10)=20/sqrt10=2sqrt10` 

Obliczmy długość odcnika AB:

`|AB|=sqrt((-3-6)^2+(7-4)^2)=sqrt(81+9)=sqrt90=3sqrt10`  

`P=a*h=|AB|*d=3sqrt10*2sqrt10=ul(ul(60`     

Funkcja liniowa ma nieskończenie wiele miejsc zerowych

Funkcja liniowa ma nieskończenie wiele miejsc zerowych gdy jest stale równa zero, czyli gdy współczynniki a i b są równe zero. 

 

`{(m^2-9=0), (m^2-2m-3=0):}`

`m^2-9=0\ \ |+9`

`m^2=9`

`m=3\ \ \ vee\ \ \ m=-3`

 

Mamy dwóch "kandydatów", sprawdźmy, dla której z tych wartości drugi współczynnik także się zeruje:

`3^2-2*3-3=9-6-3=0`

`(-3)^2-2*(-3)-3=9+6-3ne0`

 

`odp.\ B`

Odczytaj z wykresu wartość ...

`a)` 

`f(x)=-x^2+6x-6` 

`f(x)_max=3` 

`f(x)_min=-1` 

 

`b)` 

`f(x)=-1/3x^2+2/3x+5/3` 

`f(x)_max=2` 

`f(x)_min=-1` 

 

`c)` 

`f(x)=1/5x^2-11/5` 

`f(x)_max=1` 

`f(x)_min=-2`   

Zapisz wyrażenie w postaci

`a)\ (sqrt240+3sqrt60-sqrt135)*2sqrt3=(sqrt16*sqrt15+3*sqrt4*sqrt15-sqrt9*sqrt15)*2sqrt3=` 

`\ \ \ =(4sqrt15+3*2sqrt15-3sqrt15)*2sqrt3=(4sqrt15+6sqrt15-3sqrt15)*2sqrt3=` 

`\ \ \ =7sqrt15*2sqrt3=14sqrt45=14*sqrt9*sqrt5=14*3sqrt5=42sqrt5` 

 

 

`b)\ (11sqrt6+sqrt96-sqrt150):3sqrt2=(11sqrt6+sqrt16*sqrt6-sqrt25*sqrt6):3sqrt2=` 

`\ \ \ =(11sqrt6+4sqrt6-5sqrt6):3sqrt2=10sqrt6:3sqrt2=10/3sqrt(6:2)=10/3sqrt3` 

Uzasadnij, że liczba log₂√6 + ...

Sprawdzamy, czy liczba określona następująco:

`log_(2)sqrt6+log_(2)sqrt8-log_(2)sqrt3` 

jest liczbą wymierną.

 

Korzystamy z tw. o logarytmie iloczynu oraz tw. o logarytmie ilorazu:

`log_(2)sqrt6+log_(2)sqrt8-log_(2)sqrt3=log_(2)(sqrt6*sqrt8)-log_(2)sqrt3=log_(2)sqrt48-log_(2)sqrt3=` 

`=log_(2)sqrt48/sqrt3=log_(2)sqrt(48/3)=log_(2)sqrt16=log_(2)4=2` 

Liczbę 2 możemy zapisać w postaci ułamka p/q, gdzie p,q C oraz q 0, więc jest to liczba wymierna.

`2=2/1` 

 

Odp: Liczba określona za pomocą podanego w treści zadania wyrażenia jest równa 2, czyli jest liczbą wymierną.

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty P i Q

`a)`

Obliczamy współczynnik kierunkowy prostej y=ax+b:

`a=(9-5)/(-4-4)=4/(-8)=-1/2`

Zatem na razie mamy równanie postaci: 

`y=-1/2x+b`

Teraz do równania podstawiamy współrzędne jednego z punktów, powiedzmy punktu P:

`5=-1/2*4+b`

`5=-2+b`

`b=5+2=7`

 

Ostatecznie mamy więc równanie prostej:

`ul(y=-1/2x+7)`

 

 

 

`b)`

`a=(-7-(-13))/(2-4)=(-7+13)/(-2)=6/(-2)=-3`

Mamy równanie:

`y=-3x+b`

Podstawiamy współrzędne punktu Q:

`-7=-3*(-2)+b`

`-7=6+b`

`b=-7-6=-13`

 

`ul(y=-3x-13)`

 

 

`c)`

`a=(7/3-3)/(1-3)=(7/3-9/3)/(-2)=(-2/3)/(-2)=-2/3:(-2)=1/3`

Mamy równanie:

`y=1/3x+b`

Podstawiamy współrzędne punktu P:

`3=1/3*3+b`

`3=1+b`

`b=3-1=2`

 

`ul(y=1/3x+2)`

 

Dany jest ciąg geometryczny...

Suma `n` początkowych wyrazów ciągu geometrycznego wyraża się wzorem:

`S_n=a_1*(1-q^n)/(1-q)`

Wstawiamy  `S_n=65,\ a_1=8,\ q=3/2` do powyższego wzoru i wyznaczamy `n.` 

`65=8*(1-(3/2)^n)/(1-3/2)` 

`65=8*(1-(3/2)^n)/(-1/2)` 

`65=-16(1-(3/2)^n)` 

`65=-16+16*(3/2)^n` 

`81=16*(3/2)^n\ "/":16` 

`(3/2)^n=81/16` 

`(3/2)^n=(3/2)^4` 

Stąd wnioskujemy, że `n=4.` 

Odp. Należy zsumować cztery początkowe wyrazy ciągu. 

     

Trójkąty...

a) Rysunek:

 

b) Rysunek:

 

c) Rysunek: