Wyznaczanie kolejnych wzorów - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Wyznaczanie kolejnych wzorów

W tym rozdziale zajmiemy się ciągami rekurencyjnymi, czyli ciągami, których kolejne wyrazy są zdefiniowane przez poprzedzające je. To oczywiście znaczy, że jeśli chcemy poznać wartość $$n$$-tego wyrazu, to w wielu przypadkach musimy po prostu obliczyć wszystkie $$n-1$$ poprzedzających go.

Jednym z najczęściej spotykanych ciągów rekurencyjnych jest ciąg Fibonacciego. Jego wzór to $$F_{n+2} = F_(n+1) + F_{n}$$. Mówiąc wprost, każdy wyraz jest sumą dwóch poprzednich.

Oczywiście sam wzór nie wystarczy do zdefiniowania ciągu rekurencyjnego - skoro pojawiają się w nim odwołania do wcześniejszych wyrazów, to nigdy nie moglibyśmy zacząć ich liczyć.

Pełna definicja ciągu musi więc zawierać także $$k$$ pierwszych wyrazów, gdzie $$k$$ to stopień równania rekurencyjnego. Stopień równania to po prostu najdalszy wyraz, który występuje w równaniu. Przykład: równanie opisujące ciąg Fibonacciego ma stopień 2, ponieważ najdalszy wyraz, który musimy znać, aby obliczyć aktualny, jest oddalony o 2.
 

Ćwiczenie 1. Jaki stopień ma równanie $$a_{i+4} = 4a_i + 9a_{i+2}$$?

Odpowiedź: Cztery, ponieważ żeby obliczyć składnik $$i+4$$ musimy znać składnik $$i$$, który jest oddalony właśnie o 4.


Pełna definicja ciągu Fibonacciego wygląda więc w ten sposób:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_{n} dla n ∈ N$$
$$F_0 = 0$$
$$F_1 = 1$$


Aby obliczyć kolejne wyrazy ciągu podstawiamy po prostu do równania rekurencyjnego odpowiednie poprzedzające wyrazy.

Powiedzmy, że chcemy obliczyć piąty wyraz. Potrzebujemy do tego czwartego i trzeciego, z kolei do policzenia czwartego potrzebujemy trzeciego i drugiego itd. Musimy zatem zacząć od odbliczenia wyrazu drugiego.

$$ n+2 = 2 $$, więc oczywiście $$n+1 = 1$$ i $$n = 0$$. Podstawiając pod $$ F_0 = 0$$ i $$F_1 = 1$$ otrzymujemy $$F_2 = 1+0 = 1$$. Postępując tak samo z trzecim otrzymujemy $$F_3 = F_2 + F_1 = 1+1 = 2$$. Kontynuując:

$$F_4 = F_3 + F_2 = 1+2 = 3$$ i wreszcie $$F_5 = F_4 + F_3 = 3+2 = 5$$.
 

Ćwiczenie 2. Oblicz czwarty wyraz ciągu $$a_{i+1} = 3×a_{i}, a_0 = 1$$

Podstawiając do wzoru kolejne wartości otrzymujemy:

$$a_1 = 3a_0 = 3$$
$$a_2 = 3a_1 = 9$$
$$a_3 = 3a_2 = 27$$
$$a_4 = 3a_3 = 81$$

Odpowiedź: $$81$$.

Możemy też po prostu rozwinąć wzór:

$$a_4 = 3a_3 = 3^2a_2 = 3^3a_1 = 3^4a_0 = 3^4 = 81$$

 

Ćwiczenie 3. Oblicz piąty wyraz ciągu $$a_{i+3} = 3×a_{i+2} + a_{i+1} + a_{i}, a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3$$

Podstawiając kolejne wyrazy otrzymujemy:

$$a_3 = 3×3 + 2 + 1 = 12$$
$$a_4 = 3×12 + 3 + 2 = 41$$
$$a_5 = 3×41 + 12 + 3 = 138$$

Odpowiedź: $$138$$.

 

Ćwiczenie 4. Oblicz piąty wyraz ciągu $$a_{i+1} = 2^{a_{i} }, a_0 = 0$$

Podstawiając kolejne wartości otrzymujemy:

$$a_1 = 2^0 = 1$$
$$a_2 = 2^1 = 2$$
$$a_3 = 2^2 = 4$$
$$a_4 = 2^4 = 16$$
$$a_5 = 2^16 = 65536$$


Odpowiedź: $$2^16 = 65536$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Określ liczbę miejsc zerowych funkcji...

Aby wyznaczyć miejsca zerowe funkcji `g,` należy rozwiązać równanie:

`g(x)=0` 

Stąd mamy:  

`|2x^3+3x^2-12x|-m=0`  

`|2x^3+3x^2-12x|=m`  

W takim razie możemy sprowadzić to zadanie do ustalenia liczby rozwiązań równania `f(x)=m,` 

gdzie `f(x)=|2x^3+3x^2-12x|.` Będziemy chcieli zrobić to na podstawie wykresu.

Zauważmy, że wykres funkcji `f` otrzymamy, odbijając wykresu funkcji `h(x)=2x^3+3x^2-12x` 

symetrycznie względem osi `OX.`     

 

Zbadajmy więc przebieg zmienności funkcji `h` i naszkicujmy jej wykres.

`h(x)=2x^3+3x^2-12x` 

`1.` Określamy dziedzinę funkcji:

`D_h=bbR` 

 

`2.` Znajdujemy punkty przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.

Sprawdzamy, w jakim punkcie wykres przecina oś `y -` obliczamy `h(0).`        

`h(0)=0\ =>` wykres przecina oś `OY` w punkcie `(0,\ 0)` 

By znaleźć punkty, w których wykres przecina oś `OX,` rozwiązujemy równanie `h(x)=0:`       

`2x^3+3x^2-12x=0` 

`x(2x^2+3x-12)=0`  

`Delta=9+4*2*12=9+96=105,\ sqrtDelta=sqrt105`  

`x=(-3-sqrt105)/4\ vv\ x=(-3+sqrt105)/4` 

 

Zatem wykres funkcji `h` przecina oś `OX` w punktach `(-(3+sqrt105)/4,\ 0)` i `((-3+sqrt105)/4,\ 0).` 

 

`3.` Określamy granice funkcji `h` w `-oo` i w `+oo.`     

`lim_(x-> -oo)(2x^3+3x^2-12x)=lim_(x->-oo)x^3(2-3/x-12/x^2) stackrel([-oo*2])=-oo`   

`lim_(x-> +oo)(2x^3+3x^2-12x)=lim_(x->+oo)x^3(2-3/x-12/x^2) stackrel([+oo*2])=+oo`

Zatem funkcja `f` nie ma asymptoty poziomej.

 

`4.` Wyznaczamy pochodną funkcji `h:` 

`h'(x)=(2x^3+3x^2-12x)'=6x^2+6x-12` 

i określamy jej dziedzinę: `D_(h')=bbR.` 

 

`5.` Wyznaczamy przedziały monotoniczności oraz ekstrema lokalne funkcji `h.` 

Szukamy miejsc zerowych pochodnej:

`6x^2+6x-12=0\ "/":6` 

`x^2+x-2=0`  

`x^2+2x-x-2=0` 

`x(x+2)-(x+2)=0` 

`(x-1)(x+2)=0` 

`x=1\ vv\ x=-2`     

Szkicujemy wykres funkcji `h':` 

 

i odczytujemy z niego rozwiązania nierówności:

`h'(x)>0` dla `x in (-oo,-2)uu(1,+oo)` 

`h'(x)< 0` dla `x in (-2,\ 1)` 

Zatem funkcja jest rosnąca w przedziałach `(-oo,-2)` oraz `(1,+oo),` a malejąca w przedziale `(-2,\ 1).` 

Funkcja osiąga maksimum lokalne dla `x=-2,` a dla `x=1` minimum lokalne.

`h(-2)=2*(-8)+3*4-12*(-2)=-16+12+24=20` 

`h(1)=2+3-12=-7` 

 

Otrzymane wyniki zbieramy w tabeli.

Przyjmijmy oznaczenia:

`x_1=-(3+sqrt105)/4~~-3,3` 

`x_2=(-3+sqrt105)/4~~1,8` 

`x`  `(-oo,\ x_1)`  `x_1`  `(x_1, -2)`  `-2`  `(-2,\ 0)`  `0`  `(0,\ 1)`  `1`  `(1,\ x_2)`  `x_2`  `(x_2,+oo)` 
`h'(x)`  `+`   `+`  `+`  `0`  `-`  `-`  `-`  `0`  `+`  `+`  `+` 
`h(x)`  `-oo nearr`  `0`  `nearr`  `20`  `searr`  `0`  `searr`  `-7`  `nearr`  `0`  `nearr +oo` 

 

Szkicujemy wykres funkcji `h,` a następnie odbijamy go symetrycznie względem osi `OX,` otrzymując wykres funkcji `f.` 

  

 

Odczytujemy liczbę rozwiązań równania `f(x)=m` (czyli miejsc zerowych funkcji `g`):  

Dla `m in (-oo,\ 0)` równanie nie ma rozwiązań.

Dla `m in {0,\ 20}` równanie ma trzy rozwiązania.

Dla `m in (0,\ 20)` równanie ma cztery rozwiązania.

Dla `m in (20,+oo)` równanie ma dwa rozwiązania.    

Proste...

`x^2 -10x + y^2 + 16=0 \ \ \ |+9` 

`x^2 -10x+ y^2 + 25=9`

`x^2 - 10x + 25 + y^2 =9`

`(x-5)^2 + y^2 =9`

 

Odległość pomiędzy punktem O i punktem S wynosi 5. Odcinek AS jest promieniem okręgu a więc jego długość jest równa 3. Z twierdzenia Pitagorasa:

`|OA|^2 + |AS|^2 = |OS|^2`

`|OA|^2 + 3^2 = 5^2`

`|OA|^2 = 25 - 9`

`|OA|^2 = 16`

`|OA|=4`

 

  • Pole trójkąta OAS:

`P=1/2ah = 1/2 * |AS|*|OA| = 1/2 * 3 * 4 = 6`

 

  • Obwód trójkąta OAB:

figura OASB to deltoid, którego pole jest równe podwojonemu polu trójkąta OAS.

`P_d = 2P= 2*6=12`

Pole deltoidu to połowa z iloczynu długości jego przekątnych, czyli:

`P_d = (|OS|*|AB|)/2 = (5*|AB|)/2`

 

`P_d = 5/2 |AB| \ \ \ |:5/2`

`P_d * 2/5 = |AB|`

`12 * 2/5 = |AB|`

`|AB|=24/5=4,8` 

A więc obwód trójkąta OAB wynosi:

`|OA| +|OB| + |AB| = 4 + 4 + 4,8 = 12,8 `

 

c) Odcinek OS to średnica naszego okręgu, czyli promień naszego okręgu ma długość 2,5. Środek okręgu będzie w połowie odcinka OS, czyli współrzędne środka to:

`S' = (2,5 , 0)`

Równanie okręgu:

`(x-2,5)^2 + y^2 = 6,25`

 

d) Niech S'' będzie środkiem szukanego okręgu. Wtedy środkiem odcinka SS'' będzie:

`S_(S S'') = B` 

 

Obliczmy współrzędną punktu B, jest to punkt przecięcia naszych okręgów.

`{((x-5)^2 + y^2 = 9 \ \ \ |-(x-5)^2),((x-2,5)^2 + y^2 = 6,25 \ \ \ |-(x-2,5)^2):}`

`{(y^2 = 9 - (x-5)^2),(y^2 = 6,25 - (x-2,5)^2):}`

Pomocniczo rozwiążmy sobie nasze równanie poza układem równań:

`9-(x-5)^2 = 6,25 - (x-2,5)^2`

`9 - (x^2 -10x + 25) = 6,25 - (x^2 - 5x + 6,25)`

`9 - strike(x^2) + 10x - 25 = 6,25 - strike(x^2) + 5x - 6,25`

`10x - 16 = 5x \ \ \ |-5x, \ +16`

`5x = 16`

`x = 16/5 = 3,2`

Wróćmy do naszego układu równań:

`{(x=3,2),(y^2 = 6,25 - (3,2-2,5)^2):}`

`{(x=3,2),(y^2 = 6,25 - (0,7)^2):}`

`{(x=3,2),(y^2 = 6,25 - 0,49):}`

`{(x=3,2),(y^2 = 5,76):}`

`{(x=3,2),(y=2,4):}`

Współrzędne punktu B:

`B=(3,2 \ , \ 2,4)`

 

A więc:

`S_(S S'') = B`

`((5+x_s)/2,(0+y_s)/2)=(3,2 \ , \ 2,4)`

`{((5+x_s)/2=3,2),((y_s)/2=2,4):}`

`{(5+x_s = 6,4),(y_s = 4,8):}`

`{(x_s = 1,4),(y_s = 4,8):}`

Środek szukanego okręgu ma współrzędne S'' = (1,4 , 4,8), jego promień jset taki sam jak okręgu na rysunku, czyli r=3. Równanie okręgu ma postać:

`(x-1,4)^2 + (y-4,8)^2 = 9`

Oznaczmy przez...

`sigma^2 = ((x_1-stackrel(-)(x))^2 + (x_2 -stackrel(-)(x))^2 + ... + (x_n - stackrel(-)(x))^2)/n = (x_1^2 -2x_1stackrel(-)(x) + (stackrel(-)(x))^2 + x_2^2 - 2x_2 stackrel(-)(x) + (stackrel(-)(x))^2 + ... + x_n^2 - 2x_nstackrel(-)(x) + (stackrel(-)(x))^2)/n=` 

`= (x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2)/n - (2x_1stackrel(-)(x) -(stackrel(-)(x))^2 + 2x_2stackrel(-)(x) -(stackrel(-)(x))^2 + ... + 2x_nstackrel(-)(x) -(stackrel(-)(x))^2 )/n = stackrel(-)(x^2) - (stackrel(-)(x) (2x_1 + 2x_2 + .... + 2x_n - stackrel(-)(x)*n))/n= . . .` 

Wskazówka:

`stackrel(-)(x) * n = (x_1 + x_2 + x_n)/n * n = x_1+x_2+...+x_n` 

 

`. . . = stackrel(-)(x^2) - (stackrel(-)(x)(x_1 + x_2 + ... + x_n))/n = stackrel(-)(x^2) - stackrel(-)(x)*stackrel(-)(x) = stackrel(-)(x^2) - (stackrel(-)(x))^2` 

 

`a) \ stackrel(-)(x) = (3+1+4+3+5+5+1+1+3+4)/10 = 3` 

`(stackrel(-)(x))^2 = 3^2 = 9` 

 

`stackrel(-)(x^2)=(3^2+1^2+4^2+3^2+5^2+5^2+1^2+1^2+3^2+4^2)/10 = 112/10=11,2` 

 

`sigma^2 = stackrel(-)(x^2) - (stackrel(-)(x))^2 = 11,2 - 9 = 2,2` 

 

`b) \ stackrel(-)(x) = (-1-2-1+5+6+0+2+5+2+4)/10 = 2` 

`(stackrel(-)(x))^2 = 2^2=4` 

 

`stackrel(-)(x^2) = ((-1)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 5^2 + 6^2 + 0^2 + 2^2 +5^2 +2^2+4^2)/10 = 11,6` 

 

`sigma^2 = stackrel(-)(x^2) - (stackrel(-)(x))^2 = 11,6 - 4 = 7,6` 

Naszkicuj wykres funkcji f

`a)`

`f(x)=x*|x-1|={(x*(x-1)\ \ \ \ \ \ \ x>1), (x*(-(x-1))\ \ \ \ x<=1):}={(x^2-x\ \ \ \ \ \ \ x>1), (-x^2+x\ \ \ \ \ \ \ x<=1):}`

 

Do narysowania funkcji przyda się postać kanoniczna.

Oznaczmy pomocniczo:

`g(x)=x^2-x,\ \ \ \ p_g=1/(2*1)=1/2,\ \ \ \ q_g=g(1/2)=(1/2)^2-1/2=1/4-1/2=-1/4\ \ \ =>\ \ \ g(x)=(x-1/2)^2-1/4`

`y=x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[1/2,\ -1/4])\ \ \ y=g(x)`

Wykres funkcji g dostaniemy przesuwając parabole y=x² o 1/2 jednostki w prawo i o 1/4 jednostki w dół.

 

 

`h(x)=-x^2+x`

 

 

Zauważmy, że:

`h(x)=-x^2+x=-(x^2-x)=-g(x)\ \ \ =>\ \ \ y=g(x)\ \ \ #(->)^(S_(OX))\ \ \ y=h(x)`

Aby otrzymać wykres funkcji h wystarczy odbić symetrycznie względem osi OX wykres funkcji g. 

 

 

Rysujemy obie funkcje w układzie współrzędnych, potem pogrubiamy wykres funkcji f(x) - pamiętając, że dla x większych od 1 bierzemy funkcję g(x), a dla x mniejszych lub równych 1 bierzemy funkcję h(x)

      

`D_f=RR`

`ZW_f=RR`

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ x =0\ \ \ vee\ \ \ x =1`

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in (0, \ 1)\ uu\ (1,\ infty)`

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 0)`

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 1/2),\ \ x in (1,\ +infty)`

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (1/2,\ 1)`

`f_(max),\ \ \ f_(mi n)\ \ \ -\ \ \ brak` 

funkcja f nie jest różnowartościowa 

 

 

 

 

 

`b)`

 `f(x)=|x+3|*x-2x={((x+3)*x-2x\ \ \ \ \ x > -3), (-(x+3)*x-2x\ \ \ \ \ x <=-3):}={(x^2+3x-2x\ \ \ \ x> -3), (-x^2-3x-2x\ \ \ \ x<=-3):}={(x^2+x\ \ \ \ x> -3), (-x^2-5x\ \ \ \ x<=-3):} ` 

 

`g(x)=x^2+x,\ \ \ \ p_q=(-1)/2,\ \ \ q_g=g(-1/2)=(-1/2)^2-1/2=-1/4\ \ \ \ =>\ \ \ \ g(x)=(x+1/2)^2-1/4` 

`y=x^2\ \ \ \ #(->)^(vecv=[-1/2,\ -1/4])\ \ \ \ y=g(x)`  

Wykres funkcji g dostaniemy przesuwając parabole y=x² o 1/2 jednostki w lewo i o 1/4 jednostki w dół.

 

 

`h(x)=-x^2-5x,\ \ \ \ p_h=5/(-2)=-5/2=-2 1/2,\ \ \ \ q_h=h(-5/2)=-(-5/2)^2-5*(-5/2)=-25/4+25/2=25/4=6 1/4\ \ \ \ =>\ \ \ \ h(x)=-(x+2 1/2)^2+6 1/4`  

`y=-x^2\ \ \ \ #(->)^(vecv=[-2 1/2,\ 6 1/4]) \ \ \ \ y=h(x)` 

 Wykres funkcji h dostaniemy przesuwając parabole y=-x² o 2 1/2 jednostki w lewo i o 6 1/4 jednostki w górę. 

 

Rysujemy obie funkcje w układzie współrzędnych, potem pogrubiamy wykres funkcji f(x) - pamiętając, że dla x większych od -3 bierzemy funkcję g(x), a dla x mniejszych lub równych -3 bierzemy funkcję h(x)

 

 

`D_f=RR` 

`ZW_f=RR` 

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ x =-5\ \ \ vee\ \ \ x=-1\ \ \ vee\ \ \ x=0` 

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-5,\ -1)\ uu\ (0,\ +infty)` 

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -5)\ uu\ (-1,\ 0)` 

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -3),\ \ x in(-1/2,\ +infty)` 

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-3,\ -1/2)` 

 

`f_(max),\ f_(mi n)\ \ \ -\ \ \ brak` 

funkcja nie jest różnowartościowa

 

 

 

 

 

`c)` 

`f(x)=x^2-|x^2-4|={(x^2-(x^2-4)\ \ \ \ gdy\ \ \ x in (-infty;\ -2)uu(2;\ +infty)),(x^2+(x^2-4)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ x in <<-2;\ 2>>):}={(4\ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ x in (-infty;\ -2)uu(2;\ +infty)), (2x^2-4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ x in <<-2;\ 2>>):}` 

 

`g(x)=2x^2-4` 

`y=2x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[0,\ -4])\ \ \ y=g(x)` 

Aby narysować wykres funkcji g(x) wystarczy przesunąć parabolę y=2x² o 4 jednostki w dół.

Rysujemy od razy wykres funkcji f(x):

 

 

`D_f=RR` 

`ZW_f=<<-4,\ 4>>` 

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ 2x^2-4=0\ \ \ <=>\ \ \ x^2-2=0\ \ \ <=>\ \ \ x=-sqrt2\ \ \ vee\ \ \ x=sqrt2` 

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -sqrt2)\ uu\ (sqrt2,\ +infty)` 

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-sqrt2,\ sqrt2)` 

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (0,\ 2)` 

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-2,\ 0)` 

`f=const\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -2),\ \ x in (2,\ +infty)` 

`f_(max)=4\ \ \ dla\ \ \ x in(-infty,\ -2>>\ uu\ <<2,\ +infty)` 

`f_(m i n)=-4\ \ \ dla\ \ \ x=0` 

f nie jest różnowartościowa

 

Z miejscowości A do oddalonej ...

`a)` 

`v=s/t` 

`s=t*v` 

`s_1-"odległość pierwszego rowerzysty od miejscowości A w zależności od czasu t"` 

`s_2-"odległość pierwszego rowerzysty od miejscowości A w zależności od czasu t"`  

`ul(s_1=16t`  

`ul(s_2= -16t+40`     

 

`b)` 

`x-"odległość między rowerzystami"` 

`|s_1-s_2|=|16t+16t-40|=|32t-40|` 

`t in [0;5/2]` 

 

`|32t-40|=8` 

`32t-40=8\ \ \vv\ \ \32t-40=-8` 

`32t=48\ \ \vv\ \ \32t=32` 

`t=3/2\ \ \vv\ \ \t=1` 

Odległość między rowerzystami będzie równa 8 km po 1h podróży oraz po 1,5h podróży.  

Wyznacz pochodną funkcji f.

`"a)"\ f'(x)=(x^2+4x)^'=2x+4` 

 

`"b)"\ f'(x)=(x^3-5)^'=3x^2` 

 

`"c)"\ f'(x)=(7x^2-2x^4)^'=14x-8x^3` 

 

`"d)"\ f'(x)=[(x^3+2x)(x^2-4)]^'=(x^3+2x)^'*(x^2-4)+(x^3+2x)*(x^2-4)^'=`     

`=(3x^2+2)(x^2-4)+(x^3+2x)*2x=3x^4-12x^2+2x^2-8+2x^4+4x^2=5x^4-6x^2-8` 

 

`"e)"\ f'(x)=[(x-x^2)(3x^3-1)]^'=(x-x^2)^'*(3x^3-1)+(x-x^2)*(3x^3-1)^'=` 

`=(1-2x)(3x^3-1)+(x-x^2)*9x^2=3x^3-1-6x^4+2x+9x^3-9x^4=-15x^4+12x^3+2x-1` 

 

`"f)"\ f'(x)=[(5x^4+2x)(3x-6)]^'=(5x^4+2x)^'*(3x-6)+(5x^4+2x)*(3x-6)^'=` 

`=(20x^3+2)(3x-6)+(5x^4+2x)*3=60x^4-120x^3+6x-12+15x^4+6x=`     

`=75x^4-120x^3+12x-12` 

 

`"g)"\ f'(x)=((x^2-4x)/(5x+1))^'=[(2x-4)(5x+1)-5(x^2-4x)]/(5x+1)^2=`  

`=[10x^2+2x-20x-4-5x^2+20x]/(5x+1)^2=(5x^2+2x-4)/(5x+1)^2` 

 

`"h)"\ f'(x)=((3x-2)/(x^2+4))^'=[3(x^2+4)-2x(3x-2)]/(x^2+4)^2=[3x^2+12-6x^2+4x]/(x^2+4)^2=(-3x^2+4x+12)/(x^2+4)^2`         

 

`"i)"\ f'(x)=((x^2+3x-2)/(x^2-3x+4))^'=((2x+3)(x^2-3x+4)-(2x-3)(x^2+3x-2))/(x^2-3x+4)^2=` 

`=(2x^3-6x^2+8x+3x^2-9x+12-2x^3-6x^2+4x+3x^2+9x-6)/(x^2-3x+4)^2=(-6x^2+12x+6)/(x^2-3x+4)^2` 

 

Wykresem funkcji f(x)= ...

`a)` 

`f(x)=ax^2+bx+c` 

`W=(-2;1)` 

`P=(0;5)`     

 

`p=-b/(2a)` 

`4a=b` 

`f(-2)=4a-2b+c=1` 

`f(0)=c=5` 

`4a-2b+c=b-2b+5=1` 

`-b=-4` 

`b=4` 

`a=b/4=1` 

`f(x)=x^2+4x+5` 

 

`b)`        

`f(x)=ax^2+bx+c`  

`W=(1;5)` 

`P=(2;2)`      

 

`p=-b/(2a)` 

`1=-b/(2a)` 

`b=-2a` 

`f(1)=a+b+c=5` 

`f(2)=4a+2b+c=2`      

`{(a+b+c=5),(4a+2b+c=2):}` 

`{(a-2a+c=5),(4a-4a+c=2):}` 

`{(a-c=-5),(c=2):}` 

`a=-5+2=-3` 

`c=2` 

`b=6`    

`f(x)=-3x^2+6x+2`       

 

`c)` 

`f(x)=ax^2+bx+c`   

`W=(0;6)` 

`P=(-1;1)`   

 

`p=-b/(2a)`  

`b=0` 

`f(0)=c=6`   

`f(-1)=a-b+c=1`    

`a=1+b-c=1-6=-5` 

`f(x)=-5x^2+6`    

Oblicz wartość wyrażenia.

`a) \ 3^(-3) = 1/3^3 = 1/27` 

 

`b) \ 4^(-2) = 1/4^2 = 1/16` 

 

`c) \ (-2 2/3)^(-3) = (-8/3)^(-3) = (-3/8)^3=-27/512` 

 

`d) \ (-2 1/2)^(-1) = (-5/2)^(-1) = -2/5` 

 

`e) \ (-0,4)^(-2) = (-2/5)^(-2) = (-5/2)^2 = 25/4` 

 

`f) \ 7^2/7^(-3) = 7^(2-(-3)) = 7^5 =16 \ 807` 

Na rysunku obok przedstawiono wykresy ...

a) Zauważmy, że im większa wartość współczynnika a (dla a>1) we wzorze funkcji f(x)=ax, tym bliżej osi y znajduje się wykres (cześć wykresu z pierwszej ćwiartki układu współrzędnych). Stąd:

`f(x)=2^x\ \ --->\ \ "zielony"` 

`g(x)=(3/2)^x\ \ --->\ \ "czerowny"` 

`h(x)=(4/3)^x\ \ --->\ \ \ "niebieski"` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \))` 

b)  Wzór funkcji g(x) to g(x)=(3/2)x

Punkty P, Q i R należą do wykresu funkcji g(x).

Jedną ze współrzędnych podstawiamy do wzoru funkcji g(x) i obliczamy drugą współrzędną:

`P(4,a)` 

`a=(3/2)^4=81/16=5 1/16` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

`Q(-2,b)` 

`b=(3/2)^(-2)=(2/3)^2=4/9`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

`R=(c,3 3/8)` 

`3 3/8=(3/2)^c` 

`27/8=(3/2)^c` 

`3^3/2^3=(3/2)^c`  

`c=3`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \))` 

c) Wzór funkcji h(x) to h(x)=(4/3)x

Sprawdzamy, czy punkty A, B i C należą do wykresu funkcji h(x).

Współrzędną x wstawiamy do wzoru funkcji h(x) i sprawdzamy, czy otrzymany y jest zgodny ze współrzędną y danego punktu.

`A(2,1 5/9)`  

`y=(4/3)^2=16/9=1 7/9!=1 5/9` 

Punkt A nie należy do wykresu funkcji h(x). 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

`B(-2,9/16)` 

`y=(4/3)^(-2)=(3/4)^2=9/16` 

Punkt B należy do wykresu funkcji h(x).  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

`C(-1/2,sqrt3/2)` 

`y=(4/3)^(-1/2)=(3/4)^(1/2)=sqrt(3/4)=sqrt3/2` 

Punkt C należy do wykresu funkcji h(x).

Podaj odpowiednie założenia i wykonaj działanie

`a)`

`{(xne0), (2xne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne0), (xne0):}\ \ \ => \ \ \ D=RR\\{0}`

 

`6/x+5/(2x)=12/(2x)+5/(2x)=17/(2x)`

 

 

 

`b)`

`{(3xne0), (4xne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne0), (xne0):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{0}`

 

`4/(3x)-3/(4x)=16/(12x)-9/(12x)=7/(12x)`

 

 

`c)`

`{(x-2ne0), (2x-4ne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne2), (xne2):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{2}`

 

`3/(x-2)+x/(2x-4)=6/(2x-4)+x/(2x-4)=(6+x)/(2x-4)`

 

 

 

`d)`

`{(3x+3ne0), (x+1ne0):} \ \ \ =>\ \ \ {(xne-1), (xne -1):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{-1}`

 

`x/(3x+3)-1/(x+1)=x/(3x+3)-3/(3x+3)=(x-3)/(3x+3)`

 

 

`e)`

`{(x-3ne0), (4x-12ne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne3), (xne3):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{3}`

 

`(x+1)/(x-3)+(2x-5)/(4x-12)=(4x+4)/(4x-12)+(2x-5)/(4x-12)=(4x+4+2x-5)/(4x-12)=(6x-1)/(4x-12)`

 

 

`f)`

`{(3x+6ne0), (x+2ne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne-2), (xne-2):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{-2}`

 

`(2x-1)/(3x+6)-(x-1)/(x+2)=(2x-1)/(3x+6)-(3x-3)/(3x+6)=((2x-1)-(3x-3))/(3x+6)=(2x-1-3x+3)/(3x+6)=(-x+2)/(3x+6)`