Rozkładanie wielomianu na czynniki - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Rozkładanie wielomianu na czynniki

Jak już wspomnieliśmy, każdy wielomian można rozłożyć na "czynniki pierwsze": wielomiany pierwszego lub drugiego stopnia. W tym temacie nauczymy się to robić.

1) Pierwszą metodą, jaką można zastosować, jest zauważenie jakiegoś wzoru skróconego mnożenia (przypominam, że poznaliśmy już wzory na różnicę drugich potęg: $$a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$$, sumę i różnicę trzecich potęg: odpowiednio $$a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$ oraz $$a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$$, a także rozwinięcia drugich i trzecich potęg sum: $$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$, $$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$, $$(a+b)^3 = a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3$$, $$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b +3ab^2 - b^3$$.

Przykład takiego rozwiązania: rozłożyć na czynniki wielomian $$27x^3 - 54x^2 + 36x - 8$$. Zauważamy, że jest to tak naprawdę różnica $$(3x-2)^3$$. Jak na to wpaść? Cóż, nie ma uniwersalnej metody. Trzeba po prostu zrobić sporo zadań, żeby się w tym wyćwiczyć. Istnieją jednak przesłanki, że odnajdziemy tutaj taki wzór. Po pierwsze: pierwszy i ostatni składnik są sześcianami pewnych liczb. Po drugie: drugi i trzeci dzielą się przez trzy. Minusy także są ułożone odpowiednio.

Inny - łatwiejszy tym razem przykład - to $$100x^2-20x+4$$. Rozwiązaniem jest oczywiście $$(10x-2)^2$$. Dlaczego? Tutaj przesłanki są już jaśniejsze: pierwszy i ostatni składnik są kwadratami, a dodatkowo środkowy dzieli się przez 2.


2) Drugim sposobem na rozkładanie wielomianu jest wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Kluczowym w tej metodzie jest odpowiednie pogrupowanie wyrażeń (czasami nawet rozbicie niektórych), tak, aby w ogóle dostrzec ten wspólny czynnik.

Przykład: rozłożyć na czynniki wielomian $$x^3-2x^2 + 5x -10$$. Widzimy, że możemy to zapisać jako $$x^2(x-2) + 5(x-2)$$. Teraz oczywistym jest już wyłączenie wspólnego czynnika $$(x-2)$$ przed nawias: w efekcie otrzymujemy $$(x-2)(x^2+5)$$, co jest już nierozkładalne (ponieważ wielomianu liniowego nie da się już rozłożyć, a wielomian kwadratowy, aby móc go rozłożyć, musi mieć pierwiastek: ten go nie mia).

Dużo trudniejsze jest jednak na przykład rozbicie wielomianu $$x^3-x^2-x-15$$. Aby to zrobić, trzeba zauważyć, że $$x^2$$ możemy rozbić na $$-3x^2 +2x^2$$ a $$-x$$ na $$-6x + 5x$$. Wtedy otrzymujemy $$x^3-3x^2 + 2x^2-6x + 5x -15$$, widzimy, że z każdych dwóch następujących po sobie wyrazów możemy wyłączyć $$(x-3)$$, i w efekcie otrzymujemy $$(x-3)x^2 + (x-3)2x + (x-3)5 = (x-3)(x^2+2x+5)$$, co jest już nierozkładalne. Jak można było na to wpaść? Nie ma jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu sporo trenować. Na pocieszenie dodam jednak, że przykład takiej trudności raczej nie pojawiłby się na maturze - chociaż, kto wie, zawsze lepiej umieć więcej niż mniej.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Przejazd łódką 20 km ...

`v_l-"prędkość łódki"` 

`v_t-"prędkość tratwy i jednocześnie prędkość wody"` 

`t-"czas w jaki łódka pokonuje 20 km zgodnie z nurtem rzeki"` 

 

`{((v_l+v_t)t=20),((v_l-v_t)*8/20(7-t)=8),(v_t (t+8/20(7-t))=12):}`          

`{(v_l=(20-v_t t)/t),((v_l-v_t)*8/20(7-t)=8),(t-8/20t+56/20=12/v_t):}`              

`{(v_l=(20-v_t t)/t),((v_l-v_t)*8/20(7-t)=8),(t=20/12(-56/20+12/v_t)):}`    

`{(v_l=(20-v_t t)/t),((v_l-v_t)*8/20(7-t)=8),(t= 20/v_t -56/12):}`    

`{((((20-v_t t)/t)-v_t)*8/20(7-t)=8),(t= -14/3+20/v_t):}`    

Wstawmy wyznaczone t do pierwszego równania.

`((20-v_t(-14/3+20/v_t))/(-14/3+20/v_t)-v_t)*8/20(7+14/3-20/v_t)=8`     

` ` `((20-v_t(-14/3+20/v_t)+14/3v_t-20)/(-14/3+20/v_t) )*8/20(7+14/3-20/v_t)=8`       

`(20-v_t(-14/3+20/v_t)+14/3v_t-20)*2/5(35/3-20/v_t)=8(-14/3+20/v_t)`   

`(28/3v_t-20)*(14/3-8/v_t)=-112/3+160/v_t` 

`392/9v_t-224/3-280/3+160/v_t+112/3-160/v_t=0`  

`392/9v_t-224/3+112/3-280/3=0` 

`392/9v_t=392/3` 

`v_t=3`   

Woda płynie z prędkością 3 km/h.

Na rysunku obok przedstawiono fragment

Z rysunku możemy odczytać, że podstawą ostrosłupa jest prostokąt o wymiarach 8 x 5. Ostrosłup jest prosty, więc wszystkie krawędzie boczne mają jednakową długość. Z rysunku odczytujemy, że krawędź boczna ma długość 5. 

Mamy więc 2 ściany boczne będące trójkatami równobocznymi o boku 5 oraz 2 ściany boczne będące trójkątami równoramiennymi o podstawie 8 i ramieniu 5. 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy wysokość drugiego z tych trójkątów:

`4^2+h^2=5^2` 

`16+h^2=25\ \ \ |-16` 

`h^2=9` 

`h=3\ [cm]` 

 

Obliczmy pole powierzchni bocznej ostrosłupa:

`P_b=strike2^1*(5^2sqrt3)/strike4^2+strike2^1*1/strike2^1*8*3=(25sqrt3)/2+24` 

 

Obliczamy pole powierzchni całkowitej, dodając do pola powierzchni bocznej, pole podstawy:

`P_c=5*8+(25sqrt3)/2+24=40+(25sqrt3)/2+24=64+(25sqrt3)/2` 

Ile jest kodów liczbowych

Cyfry to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest ich dziesięć. W kodach na pierwszym miejscu może stać cyfra 0. Aby utworzyć kod n-cyfrowy, na każdym z n miejsc możemy postawić jedną z dziesięciu cyfr, więc ilość kodów n-cyfrowych jest równa:

`10^n` 

 

Stąd liczba kodów składającyh się z co najmniej 5 i co najwyżej 9 cyfr wynosi:

`10^5+10^6+10^7+10^8+10^9=10^5*1+10^5*10+10^5*10^2+10^5*10^3+10^5*10^4=` 

`=10^5*(1+10+10^2+10^3+10^4)=10^5*(1+10+100+1000+10\ 000)=` 

`=10^5*11\ 111=11\ 111*10^5` 

  

Sprawdź, czy podane punkty należą...

`a) \ f(x) = 3^x` 

 

`f(-3) = 3^(-3) = (1/3)^3 = 1/27` 

Nie należy.

 

`f(-1) = 3^(-1) = 1/3` 

Należy.

 

`f(2) = 3^2 = 9` 

Nie należy.

 

`f(sqrt2) = 3^sqrt2 ne 3^(1/2) = sqrt3` 

Nie należy.

 

`f(2/3) = 3^(2/3) = root(3)(3^2) = root(3)(9)` 

Należy.

 

`b) \ f(x) = (2/5)^x` 

 

`f(-3)= (2/5)^(-3) = (5/2)^3 = 125/8` 

Należy.

 

`f(-2) = (2/5)^(-2) = (5/2)^2 = 25/4` 

Nie należy.

 

`f(0) = (2/5)^0 = 1` 

Nie należy.

 

`f(2) = (2/5)^2 = 4/25 = 16/100` 

Należy.

 

`f(3)= (2/5)^3 = 8/125` 

Nie należy.

Rozwiąż równania.

`a)` 

`(x+1)/(x+2)=(x+2)/(x-3)` 

`(x+1)(x-3)=(x+2)^2` 

`x^2-2x-3 -x^2-4x-4=0` 

`-6x=7` 

`ul(x=-7/6`  

 

`b)` 

`(x-1)/(x+5)=(x-3)/(x-1)` 

`(x-1)^2=(x-3)(x+5)` 

`x^2-2x+1-x^2-2x+15=0` 

`-4x+16=0` 

`ul(x=4` 

 

`c)` 

`(2x-1)/(x-1)=(4x+1)/(2x+1)` 

`(2x)^2-(1)^2=(4x+1)(x-1)` 

`4x^2-1=4x^2-3x-1` 

`3x=0` 

`ul(x=0`     

 

`d)` 

`(x+3)/(x+5)=(x-1)/(x-3)` 

`x^2-9=(x+5)(x-1)` 

`x^2-9=x^2+4x-5` 

`-4=4x` 

`ul(x=-1` 

 

`e)` 

`(3x+2)/(2x-1)=(4,5x)/(3x-2)` 

`9x^2-4=9/2x(2x-1)` 

`9x^2-4=9x^2-9/2x` 

`9x=8` 

`ul(x=8/9` 

 

`f)` 

`(2x+3)/(4x-5)-(4x+5)/(8x-7)`  

`(2x+3)(8x-7)=(4x+5)(4x-5)` 

`16x^2+10x-21=16x^2-25` 

`10x=-4` 

`ul(x=-2/5`    

Rozwiąż równania:

`a)` 

`1/|x|=4` 

`D:` 

`xne0` 

`ul(D=RR\\{0}` 

 

`1/|x|=4` 

`1=4|x|` 

`|x|=1/4` 

`x=1/4\ \ \vee\ \ \x=-1/4` 

`ul ( x in {-1/4;1/4}`    

 

`b)` 

`1/|x|=1/3` 

`D:` 

`|x|ne0\ implies\ xne0` 

`ul(D=RR\\{0}` 

 

`3=|x|` 

`x=3\ \ \vv\ \ \x=-3` 

`ul(x in {-3;3}`   

 

`c)` 

`3/|2x-3|=1` 

`D:` 

`|2x-3|ne0` 

`2x-3ne0` 

`xne3/2` 

`ul(D=RR\\{3/2}`  

 

`3/|2x-3|=1` 

Mnożymy "na krzyż".

`|2x-3|=3` 

`2x-3=3\ \ \vv\ \ \2x-3=-3` 

`x=3\ \ \vv\ \ \x=0` 

`ul(x in {0;3}` 

 

`d)`

`2/|1-3x|=3` 

`D:` 

`|1-3x|ne0\ implies \ 1-3xne0` 

`xne1/3` 

`ul(D=RR\\{1/3}` 

 

`2/|1-3x|=3` 

`2=3|1-3x|` 

`3(1-3x)=2\ \ \vv\ \ \3(1-3x)=-2` 

`3-9x=2\ \ \vv\ \ \3-9x=-2` 

`x=1/9\ \ \vv\ \ \x=5/9` 

`ul(x in {1/9;5/9}` 

 

`e)` 

`2/(|x|-1)=1` 

`D:` 

`|x|-1ne0` 

`x-1ne0\ \ \wedge\ \ \-x-1ne0` 

`xne1\ \ \wedge\ \ \xne-1` 

`ul(D=RR\\{-1;1}` 

 

`2/(|x|-1)=1` 

`2=|x|-1` 

`2=x-1\ \ \vv\ \ \2=-x-1` 

`x=3\ \ \vv\ \ \x=-3` 

`ul(x in {-3;3}` 

  

`f)` 

`3/(|x|+2)=1` 

`D:` 

`|x|+2ne0` 

`|x|ne-2` 

`x inRR` 

`ul(D=RR`  

 

`3/(|x|+2)=1` 

`3=|x|+2` 

`3=x+2\ \ \vv\ \ \3=-x+2` 

`x=1\ \ \vv \ \ \x=-1` 

`ul(x in {-1;1}` 

 

`g)` 

`3/(|x-1|-1)=2` 

`D:` 

`|x-1|-1ne0` 

`x-1-1ne0\ \ \wedge \ \ \-x+1-1ne0` 

`xne2\ \ \wedge\ \ \xne0` 

`ul(D=RR\\ {0;2}`  

 

`3/(|x-1|-1)=2` 

`3=2|x-1|-1` 

`3=2((x-1)-1)\ \ \vv \ \ \3=2(-(x-1)-1)`   

`3=2x-2-2\ \ \vv\ \ \3=-2x+2-2`   

`x=7/2\ \ \vv\ \ \x=-3/2`   

`ul (x in {-3/2;7/2}` 

 

`h)` 

`1/(2|x-3|+1)=5` 

`D:` 

`2|x-3|+1ne0` 

`2|x-3|ne-1` 

`x in RR` 

`ul(D=RR` 

   

`1/(2|x-3|+1)=5` 

`1=5(2|x-3|+1)` 

`1=10|x-3|+5` 

`|x-3|=-4/10=-2/5` 

Sprzeczność. Wartość bewzględna z wyrażenia nie może być ujemna.  

Podaj sześć początkowych wyrazów ciągu ...

`"a)"\ a_1=-8,\ \ q=2` 

`a_1=-8` 

`a_2=(-8)*2=-16` 

`a_3=(-16)*2=-32` 

`a_4=(-32)*2=-64` 

`a_5=(-64)*2=-128` 

`a_6=(-128)*2=-256` 

Dany ciąg jest ciągiem malejącym. 

 

`"b)"\ a_1=-8,\ q=1/2` 

`a_1=-8` 

`a_2=(-strike8^4)*1/strike2^1=-4`  

`a_3=(-strike4^2)*1/strike2^1=-2`  

`a_4=(-strike2^1)*1/strike2^1=-1`  

`a_5=(-1)*1/2=-1/2`  

`a_6=(-1/2)*1/2=-1/4`  

Dany ciąg jest ciągiem rosnącym. 

 

Ciąg geometryczny (an) o pierwszym wyrazie a1<0 jest rosnący, gdy 0<q<1;

malejący, gdy q>1; stały, gdy q=1.

 

Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej

`a)` 

`0,25^-4=(1/4)^-4=4^4=256` 

`4^-3=1/4^3=1/64` 

`(sqrt2)^8=((sqrt2)^2)^4=2^4=16` 

`0,125=125/1000=1/8` 

 

`"liczby w kolejności od najmniejszej do największej:"` 

`4^-3<0,125<(sqrt2)^8<0,25^-4` 

 

 

 

`b)` 

`(root(3)3)^6=((root(3)3)^3)^2=3^2=9` 

`0,(1)=1/9` 

Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły:

`\ \ \ \ \ \ x=0,1111...` 

`\ \ \ 10x=1,1111...` 

`\ \ \ 10x-x=1,1111...-0,1111...` 

` \ \ \ 9x=1\ \ \ |:9` 

`\ \ \ x=1/9` 

`81^-1=1/81` 

`(1/9)^-3=9^3=729` 

 

`"liczby w kolejności od najmniejszej do największej:"` 

`81^-1<0,(1)<(root(3)3)^6<(1/9)^-3` 

 

Wykaż, że funkcja f jest ciągła...

`a) \ f(x) = {(6-x^2 \ \ \ "dla" \ x<2),(x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "dla" \ x geq 2):}` 

`lim_(x -> 2^-) f(x) = 6-(2)^2 = 6 - 4 = 2` 

`lim_(x -> 2^+) f(x) = 2` 

`f(2) = 2` 

Funkcja jest ciągła.

`b) \ f(x) = {(1/(x-3) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "dla" \ x < 2),((x-3)^3 \ \ \ "dla" \ x geq 2):}` 

`lim_(x -> 2^-) f(x) = 1/(2-3) = 1/(-1) = -1` 

`lim_(x -> 2^+) f(x) = (2-3)^3 = (-1)^3 = -1` 

`f(2) = (2-3)^3 = (-1)^3 = -1` 

Funkcja jest ciągła

Wartość wyrażenia dla x=-2 jest równa

`(-2-1)/((-2)^2+(-2))+(-2+1)/((-2)^2-(-2))=` `(-3)/(4-2)+(-1)/(4+2)=-3/2-1/6=-1 3/6-1/6=-1 4/6=-1 2/3 \ \ \ odp.\ C`