Równania wielomianowa - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Równania wielomianowe

Dotychczas zajmowaliśmy się jedynie równaniami liniowymi i kwadratowymi -nadszedł czas na rozwinięcie ich na wielomiany wyższego stopnia.

Ogólna postać równania wielomianowego to:

$$a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1x + a_0 = 0$$

Rozwiązywanie takiego równania polega na niczym innym, jak znajdowaniu pierwiastków wielomianu. Oczywiście nie zawsze jest to wykonalne, jednak na maturze przykłady są tak ułożone, aby dało się to zrobić poznanymi przez nas metodami:

1) rozkładaniem wyrażenia na czynniki
2) stosując twierdzenie o pierwiastkach wymiernych
a także stosując nową, której nauczymy się w tym rozdziale:
3) poprzez podstawienie

Zwykle naszym celem będzie doprowadzenie do równania kwadratowego, z którym potrafimy sobie poradzić. Weźmy na przykład równanie:

$$3x^3+6x^2+3x+6 = 0$$

1) Po pierwsze można zauważyć, że po wyłączeniu odpowiednich czynników przed nawias

$$3x^2(x + 2) + 3(x+2) = 0$$

możliwe staje się rozłożenie wielomianu na czynniki

$$3(x-2)(x^2 + 1) = 0$$

Gdy mamy już postać iloczynową, sprawdzamy po prostu, gdzie zerują się wszystkie nawiasy. W naszym przypadku pierwszy z nich ma pierwiastek w punkcie $$x=2$$, zaś drugi nie ma go wcale (jest sumą kwadratu i liczby dodatniej). Jedynym rozwiązaniem naszego równania jest więc $$x=2$$.


2) Druga metoda opiera sie na wypisaniu dzielników pierwszego i ostatniego współczynnika i sprawdzeniu wszystkich ich kombinacji. Jednak zanim to zrobimy warto podzielić obie strony przez równania przez 3 - uprościmy sobie w ten sposób pracę.
$$3x^3+6x^2+3x+6 = 0$$ $$|:3$$
$$x^3+2x^2+x+2 = 0$$

a) Dzielniki 1 to: 1, -1
b) Dzielniki 2 to: 1, 2, -1, -2

Próbując różnych kombinacji odnajdujemy w końcu pierwiastek równy $$-2$$, a po podzieleniu wielomianu przez dwumian $$x+2$$ korzystając ze schematu Hornera otrzymujemy $$(x+2)(x^2+1) = 0$$. Dalsza część jest analogiczna jak w przypadku poprzedniej metody.

Sposób drugi może wydawać się bardziej skomplikowany i czasochłonny, ale jeżeli nie dostrzeżemy, jak należy rozkładać wielomian - jest to nasza jedyna droga.

Trzecia metoda - podstawienia - sprawdza się, gdy mamy do czynienia na przykład z równaniem dwukwadratowym. Jest to równanie postaci:

$$ax^{2n} + bx^n + c = 0$$

Mimo, że mamy tu do czynienia z wielomianem wysokiego stopnia, podstawiając $$x^n = t$$ otrzymujemy zwykłe równanie kwadratowe:

$$at^2 + bt + c = $$

Rozwiązujemy więc to równanie: załóżmy, że ma ono pierwiastki równe $$t_1$$ oraz $$t_2$$. Wracamy wtedy do podstawienia i otrzymujemy rozwiązania:

$$x_1 = t_1^n$$ oraz $$x_2 = t_2^n$$.

Przykład:
Rozwiązać równanie $$x^8 - 5x^4 + 6 = 0$$.

Pierwszy krok to podstawienie $$t = x^4$$. Zapisujemy równanie w nowej formie:
$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

Obliczając deltę i standardowo wyliczając pierwiastki otrzymujemy:

$$t_1 = 2$$ oraz $$t_2 = 3$$. Wracając do podstawienia uzyskujemy wyniki $$x_1 = 2^4 = 16$$ oraz $$x_2 = 3^4 = 81$$. Należy jeszcze pamiętać o sprawdzeniu, czy wyniki rzeczywiście są pierwiastkami równania wyjściowego. Dlaczego?

Ponieważ jeśli pierwiastkami byłyby liczby ujemne, to po podniesieniu do parzystej potęgi stałyby się dodatnie i w oczywisty sposób nie spełniałyby równania.
 

Ćwieczenie 1. Rozwiąż równanie:
$$2x^5 - 3x^4 + 2x^2 - 3x = 0$$

Pierwsza obserwacja, jakiej dokonujemy, to to, że $$x = 0$$ jest rozwiązaniem tego równania. Możemy więc założyć, że szukamy innych i podzielić obustronnie przez $$x$$.

$$2x^4 - 3x^3 + 2x - 3 = 0$$

Teraz będziemy rozwiązywali to równanie metodą wyłączania przed nawias. Zauważmy, że dzieląc nasz wielomian na dwa składniki możemy łatwo wyłączyć pewien wspólny czynnik:

$$x^3(2x - 3) + (2x - 3) = 0$$

$$(2x - 3)(x^3 + 1) = 0$$

Mając już taką postać możemy odnaleźć kolejne rozwiązanie, gdy zeruje się pierwszy czynnik:

$$2x - 3 = 0$$
$$2x = 3$$
$$x = {3}/{2}$$

Zakładając teraz, że $$x ≠ {3}/{2}$$ podzielmy obustronnie przez $$(2x - 3)$$.

Przechodzimy teraz wreszcie do ostatniej części rozwiązania:

$$x^3 + 1 = 0$$
$$x ^3 = -1$$

Możemy spierwiastkować obie strony (pierwiastkiem trzeciego stopnia)

$$x = -1$$

otrzymując w ten sposób trzecie rozwiązanie.

Doszliśmy więc do tego, że rozwiązaniami wyjściowego równania $$2x^5 - 3x^4 + 2x^2 - 3x = 0$$ są liczby $$0, {3}/{2}, -1$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Oblicz wartość wyrażenia...

Z urny, w której jest 8 kul białych

Obliczymy najpierw, ile elementów ma zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych. Mamy 10 kul (8 białych i 2 czarne), losujemy z nich jednocześnie 9 kule:

 

 

 

Jeśli w urnie ma zostać biała kula, to musimy wylosować 7 z 8 białych kul oraz 2 z 2 czarnych kul. 

 

 

 

 

Rozwiąż nierówność...

 

Podstawienie:

 

 

Rozwiążmy wpierw równanie:

 

 

Wróćmy do nierówności:

 

Rysunek:

Skoro t=4x, to :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiążmy równanie:

 

 

Zauważmy, że:

 

 

Ostatecznie:

  

Rysunek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A więc jedyna możliwość to:

 

 

Na diagramie kołowym przedstawiono...

Ilość 1:  

Ilość 2:  

Ilość 3:  

Ilość 4:  

Ilość 5:  

Ilość 6: 

 

Średnia arytmetyczna:

 

 

Odchylenie standardowe:

 

 

 

 

Prosta o równaniu y=x+3 przecina ...

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

W kulę wpisano prostopadłościan...

Zauważmy, że połowa przekątnej tego prostopadłościanu to promień kuli.

Wyznaczmy przekątną tego prostopadłościanu.

 

 

 

 

 

Przekątna podstawy wynosi 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż nierówność ...

 

 

Sprawdzamy. dla jakich  spełnione będzie równanie równanie .

 lub .

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest liczbą większą od  

 (mnożymy współczynniki stojące przy )

dlatego ramiona paraboli są skierowane do góry.

 

 

Odczytujemy z wykresu , dla których nierówność  jest spełniona

.{premium}


 

 

Sprawdzamy, dla jakich  spełnione będzie równanie równanie .

 

 

 

 

lub 

  

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest liczbą mniejszą od  

 (mnożymy współczynniki stojące przy )

dlatego ramiona paraboli są skierowane do dołu.

 

 

Odczytujemy z wykresu , dla których nierówność  jest spełniona

 .


 

 

Sprawdzamy, dla jakich  spełnione będzie równanie równanie .

 

 

 

lub 

  

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest liczbą mniejszą od  

 (mnożymy współczynniki stojące przy )

dlatego ramiona paraboli są skierowane do dołu.

 

 

Odczytujemy z wykresu , dla których nierówność  jest spełniona

.


 

 

Sprawdzamy, dla jakich  spełnione będzie równanie równanie .

 

 

 

lub 

  

 

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest liczbą większą od  

(mnożymy współczynniki stojące przy )

dlatego ramiona paraboli są skierowane do góry.

 

 

Odczytujemy z wykresu , dla których nierówność  jest spełniona

.


 

 

Sprawdzamy, dla jakich  spełnione będzie równanie równanie .

 

lub 

  

 

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest liczbą większą od  

(mnożymy współczynniki stojące przy )

dlatego ramiona paraboli są skierowane do góry.

 

 

Odczytujemy z wykresu , dla których nierówność  jest spełniona

.


 

 

Sprawdzamy, dla jakich  spełnione będzie równanie równanie .

 

 

 

lub 

  

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest liczbą większą od  

 (mnożymy współczynniki stojące przy )

dlatego ramiona paraboli są skierowane do góry.

 

 

Odczytujemy z wykresu , dla których nierówność  jest spełniona

.

W n ponumerowanych

W n ponumerowanych szufladach umieszczamy losowo n ponumerowanych kul. Pierwszą kulę możemy włożyć do jednej z n szuflad - n możliwości. Podobnie drugą, trzecią i każdą kolejną kulę. 

 

 

 

 

 

Jeśli dokładnie jedna szuflada ma być pusta, to w jednej szufladzie muszą znajdować się 2 kule, w n-2 szufladach musi znajdować się po 1 kuli, w jednej szufladzie nie ma żadnej kuli. 

Wybieramy 2 z n kul. 

Następnie wybieramy jedną z n szuflad, do której włożymy te 2 kule - n możliwości. 

Zostało nam n-2 kul do dyspozycji oraz n-1 szuflad do dyspozycji. Od tego momentu do każdej szuflady wkładamy po jednej kuli, dzięki czemu dokładnie jedna szuflada zostanie pusta. 

Pierwszą kulę wkładamy do jednej z n-1 szuflad - n-1 możliwości. 

Drugą kulę wkładamy do jednej z n-2 pozostałych szuflad - n-2 możliwości. 

I tak dalej.

(n-3)-cią kulę wkładamy do jednej z 3 pozostałych szuflad - 3 możliwości. 

Ostatnią, (n-2)-gą kulę wkładamy do jednej z 2 pozostałych szuflad - 2 możliwości. 

Jedna szuflada zostaje pusta. 

 

 

 

Obliczamy szukane prawdopodobieństwo:

  

Zapisz wzory trzech różnych funkcji logarytmicznych...

  

Funkcja rosnąca

 

 

Funkcja rosnąca

 

 

Funkcja malejąca

Wyróżnik funkcji kwadratowej jest równy 0 ...

 

Wyrażenie  nazywamy {premium}wyróżnikiem funkcji kwadratowej.

 

  

 

 

 

         
           

Thumb str 2024 20  207