Równania i nierówności z parametrem - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Równania i nierówności z parametrem

Mając równanie z parametrem zwykle odpowiedzieć na pytanie, ile ma ono rozwiążań - w zależności od parametru. Weźmy równanie:

$$mx + 1 = 4$$

Przekształcając je do postaci:

$$x = {3}/{m}$$

widzimy, że jeśli tylko $$m ≠ 0$$, równanie ma jedno rozwiązanie. Jeśli natomiast $$m = 0$$ - równanie sprowadza się do sprzeczności $$1 = 4$$ i nie ma rozwiązań.

W przypadku równań kwadratowych postępujemy dokładnie tak samo.

Przykład: kiedy równanie $$x^2 + mx + 2 = m$$ ma dwa pierwiastki rzeczywiste (w zależności od parametru m)? Przekształcając dochodzimy do postaci:

$$x^2 + mx + (2+m) = 0$$

z której możemy wyliczyć deltę:

$$△ = m^2 - 4m - 8$$

Równanie ma dwa rozwiązania, jeśli $$△$$ > $$0$$. Pytamy więc, kiedy funkcja kwadratowa $$f(m) = m^2 - 4m - 8$$ jest większa od 0.

Rozwiązując ją dochodzimy do pierwiastków:
$$m_1 = 2 - 2√{3}$$
$$m_2 = 2 + 2√{3}$$

Współczynnik przy $$m^2$$ jest dodatni, więc funkcja ta jest dodatnia w przedziale $$(-∞, m_1)$$ oraz $$(m_2, ∞)$$ - i to właśnie są przedziały, dla których początkowe równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Ciągiem malejącym jest ciąg:

`A.` 

`a_n=n^2-9n` 

`a_1=1-9=-8`

`a_2=4-36=-32` 

`a_10=100-90=10` 

`"Ciąg nie jest monotoniczny."` 

 

`B.` 

`a_(n+1)-a_n=-n^2-2n-1+3n+3+n^2-3n=-2n+3` 

`"Ciąg nie jest monotoniczny, ponieważ:"` 

`n=1\ implies -2n+3=1>0` 

`n=2=\ implies \ -2n+3=-1<0` 

 

`C.` 

`a_(n+1)-a_n=(2n+1)/(3n+1)-(2n-1)/(3n-2)=((2n+1)(3n-2))/((3n+1)(3n-2))-((2n-1)(3n+1))/((3n-2)(3n+1))=` 

`=(6n^2-4n+3n-2-6n^2-2n+3n+1)/(9n^2+3n-6n-2)=(-1)/(9n^2-3n-2)`  

`"Zauważmy, że dla dowolnego n naturalnego, licznik otrzymanego wyrażenia jest ujemny."` 

`"Czy mianownik jest dodatni dla n naturalnego?"`  

`9n^2-3n-2>0?` 

`(3n-2)(3n+1)>0` 

`n=2/3\ \ \vee\ \ \n=-1/2` 

`n in (-oo;-1/2)cup(2/3;+oo)` 

`"Czyli mianownik jest dodatni dla n=1,2,3..."`   

`"Różnica"\ a_(n+1)-a_n\ "jest ujemna dla każdego n naturalnego. Ciąg jest malejący."`           

 

`D.` 

`a_n=(3n+4)/(2n+3)` 

`a_(n+1)-a_n=(3n+7)/(2n+5)-(3n+4)/(2n+3)=((3n+7)(2n+3)-(3n+3)(2n+5))/((2n+3)(3n+5))=`    

`=(6n^2+9n+14n+21-6n^2-15n-6n-15)/((2n+3)(3n+5))=(2n+6)/((2n+3)(2n+5))`   

`"Zauważmy, że otrzymana różnica jest dodatnia dla każdego n naturlanego. Ciąg jest rosnący."`  

 

`"Odpowiedź C."` 

 

Podaj dziedzinę i wzór funkcji

Wiemy, że przekątna kwadratu o boku a jest dana wzorem:

`asqrt2` 

 

W zadaniu podano, że przekątna ma długość x. Wyznaczmy więc długość boku kwadratu z poniższego równania:

`x=asqrt2\ \ \ |:sqrt2` 

`a=x/sqrt2=(xsqrt2)/(sqrt2*sqrt2)=(xsqrt2)/2` 

 

Wyznaczymy wzór opisujący pole kwadratu o boku a:

`P(x)=((xsqrt2)/2)^2=(x^2*2)/4=(x^2)/2=1/2x^2` 

 

Oczywiście długość przekątnej i boku muszą być wyrażone liczbami dodatnimi, dlatego zapisujemy dziedzinę: 

`D=(0;\ +infty)`

 

Kreślimy wykres funkcji:

 

a) W okręgu o środku O poprowadzono...

a)

`|/_AOB|=96^o` 

`|/_OAB|=|/_OBA|`    ponieważ jest to trójkąt równoramienny (ramionami jest promień tego okręgu)

`|/_OAB|=(180^o-96^o)/2=84^o/2=42^o` 

 

Kat zawarty między cięciwą AB a styczną:

`90^o-42^o=48^o` 


b)

`r=6` 

`L=pi \ "cm"` 

Oznaczmy `alpha=|/_BOA|` 

 

`pi=alpha/360^o*2pi*6 \ \ \ |:pi` 

`1=(12alpha)/360^o \ \ \ |*360^o` 

`360^o=12alpha \ \ \ |:12` 

`30^o=alpha` 

 

`|/_OAB|=|/_OBA|`    ponieważ jest to trójkąt równoramienny (ramionami jest promień tego okręgu)

`|/_OBA|=(180^o-30^o)/2=150^o/2=75^o` 

 

Kat zawarty między cięciwą AB a styczną:

`90^o-75^o=15^o` 

 

Wyrażenie 5a^2+12a+4 można...

`5a^2+12a+4=5a^2+10a+2a+4=5a(a+2)+2(a+2)=(5a+2)(a+2)`

Dla a>0 niech f(a)...

Zauważmy, że dla `a=1` 

`sinx=x` 

ma tylko jedno rozwiązanie i jest to punkt `(0, 0)` 

 

Nie znajdziemy takiego `a` , żeby funkcja nie miała rozwiązań, więc jest to najmniejsza wartość.

 

Wartość najmniejsza: `a=1` 

Wartość największa: nie istnieje

Wartość 4 dla x=-2 przyjmuje wyrażenie

`A.\ -(-2)^2-6*(-2)+4=-4+12+4=12ne4`

`B.\ \ -(-2)^2+4*(-2)+4=-4-8+4=-8ne4`

`C.\ \ (-2)^3-(-2)^2-5*(-2)+6=-8-4+10+6=4`

`D.\ \ (-2)^3+(-2)^2+2*(-2)+4=-8+4-4+4=-4ne4`

 

`odp.\ C`

Naszkicuj wykres funkcji f ...

`a)`a)

`f(x)={ (6x,\  x∈(−∞;−1]∪[1;+∞) ),(6/x,\  x in (-1;1)):}`    

`ZW=[-6;6]`   

`f(x)>6` 

`x in emptyset`   

 

`b)`b)`f(x)=` 

`f(x)={(-3/2x,\  x∈(-∞;-2]∪[2;+∞)),(0,\  x=0),(-6/x,\  x∈(-2;0)∪(0;2)):}`  

`ZW=RR\\((-3;3)\\{0})` 

`f(x)>6` 

`x in (-oo-4)cup(-1;0)`   

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej

Jeśli funkcja kwadratowa osiąga najmniejszą wartość, to jej ramiona są skierowane w górę, czyli współczynnik a jest dodatni. 

Najmniejszsa wartość osiągana jest w wierzchołku i wynosi ona 0.

Jeśli osią symetrii jest prosta x=-3, to pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli jest równa -3.

 

`W=(-3,\ 0)\ \ \ =>\ \ \ f(x)=a(x+3)^2+0=a(x+3)^2,\ \ \ \ \ a>0`

 

 

Wykres funkcji przecina oś OY w punkcie o rzędnej (współrzędna y) równej 1 1/8, czyli: 

`f(0)=1 1/8`

`a*(0+3)^2=1 1/8`

`9a=9/8\ \ \ |:9`

`a=1/8`

 

 

`ul(ul(f(x)=1/8(x+3)^2))`

 

Punkty A, C należą do jednego z ramion kąta...

Rysunek poglądowy:

 

`a) \ (|OB|)/(|OA|)=(|OD|)/(|OC|)` 

`(|OB|)/(|OA|) = (|OB|+|BD|)/(|OC|)` 

`10/6 = 15/9` 

`10*9 = 6*15` 

`90 = 90` 

Odcinki są równoległe.

 

`b) \ (|OB|)/(|AB|) = (|OD|)/(|CD|)` 

`(2,5)/3 = (|OB|+|BD|)/(4,5)` 

`(2,5)/3 = 4/(4,5)` 

`2,5*4,5 = 3*4` 

`5/2 * 9/2 = 12` 

`45/2 = 12` 

Odcinki nie są równoległe.

 

`c) \ (|OB|)/(|AB|) = (|OD|)/(|CD|)` 

`(|OB|)/(|AB|) = (|OB|+|BD|)/(|CD|)` 

`(|OB|)/(|AB|) = (3|OB|)/(|CD|)` 

`(|OB|)/4 = (3|OB|)/12` 

`(|OB|)/4 = (|OB|)/4` 

Odcinki są równoległe.

Podaj pierwiastki trójmianu kwadratowego.

`a)` 

`y=(x-3)(x-30)` 

`x_1=3` 

`x_2=30` 

 

`b)` 

`y=2(x-2)(x+5)` 

`x_1=2` 

`x_2=-5` 

 

`c)` 

`y=11/3(x+15)(x+27)` 

`x_1=-15` 

`x_2=-27`   

 

`d)` 

`y=4x(x+6)` 

`x_1=0` 

`x_2=-6` 

 

`e)` 

`y=-2(x+sqrt2)(x-sqrt3)`  

`x_1=-sqrt2` 

`x_2=sqrt3` 

 

`f)` 

`y=3/4(x-pi)(x-3,14)` 

`x_1=pi` 

`x_2=3,14` 

 

`g)` 

`y=-2(x+1)(x+1-sqrt2)` 

`x_2=-1` 

`x_2=sqrt2-1` 

 

`h)` 

`y=(x+2-sqrt3)(x-3+sqrt2)` 

`x_1=sqrt3-2` 

`x_2=3-sqrt2`